Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά

Αποφαση 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΔΗΜΟΣ   ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από  το  πρακτικό  της  6/2011  της συνεδριάσεως  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν. Μαρμαρά  του  Δήμου  Σιθωνίας  Στον  Ν.Μαρμαρά, σήμερα  Δευτέρα 6   Ιουνίου  2011  και  ώρα  12 μ.μ.  στο  γραφείο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν.Μαρμαρά, του  Δήμου  Σιθωνίας  συνήλθε  σε  συνεδρίαση …
Περισσότερα

Απόφαση 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΔΗΜΟΣ   ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από  το  πρακτικό  της  6/2011  της συνεδριάσεως  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν. Μαρμαρά  του  Δήμου  Σιθωνίας  Στον  Ν.Μαρμαρά, σήμερα  Δευτέρα 6   Ιουνίου  2011  και  ώρα  12 μ.μ.  στο  γραφείο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν.Μαρμαρά, του  Δήμου  Σιθωνίας  συνήλθε  σε  συνεδρίαση …
Περισσότερα

Απόφαση 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΔΗΜΟΣ   ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από  το  πρακτικό  της  6/2011  της συνεδριάσεως  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν. Μαρμαρά  του  Δήμου  Σιθωνίας  Στον  Ν.Μαρμαρά, σήμερα  Δευτέρα 6   Ιουνίου  2011  και  ώρα  12 μ.μ.  στο  γραφείο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν.Μαρμαρά, του  Δήμου  Σιθωνίας  συνήλθε  σε  συνεδρίαση …
Περισσότερα

Απόφαση 23

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από  το  Πρακτικό  της  6/2011  Συνεδριάσεως  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας. Στο  Ν.Μαρμαρά  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  της  Δημοτικής  Κοινότητας   Ν.Μαρμαρά  σήμερα  την  6/6/2011  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  12:00  μ.μ., συνήλθε  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  σε  δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  39/2-6-2011  πρόσκληση  του  Προέδρου  της Δ.Κ.  που …
Περισσότερα

Αποφαση 22

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.   Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου της…
Περισσότερα

Απόφαση 20

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.   Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου…
Περισσότερα

Απόφαση 19

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.   Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου…
Περισσότερα

Απόφαση 18

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.   Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου της…
Περισσότερα

Απόφαση 17

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.   Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου…
Περισσότερα