Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αντιδήμαρχοι

ΟΛΓΑ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ

 

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εξόδων, καθώς και της υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. 

-Προμηθειών και Αποθήκης

-Εσόδων και Περιουσίας

-Ταμείου

-Δημοσίων Σχέσεων, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

-Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων

-Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

-Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 

-Πληροφορικής και Διαφάνειας 

-Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Τέλεσης Πολιτικών Γάμων, Υπογραφής Βεβαιώσεων, Πιστοποιητικών και Λοιπών Διοικητικών Εγγράφων.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΗΣΤΗΣ

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος
 
Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Τεχνικών-Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών (πλην Ηλεκτροφωτισμού)

Δόμησης.

-Πολεοδομίας

-Πολεοδομικών Εφαρμογών και Κτηματολογίου

-Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Τέλεσης Πολιτικών Γάμων, Υπογραφής Βεβαιώσεων, Πιστοποιητικών και Λοιπών Διοικητικών Εγγράφων.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος 

Διοικητικών Υπηρεσιών.

-Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

-Ανθρώπινου Δυναμικού

-Κ.Ε.Π.

-Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας 

Τέλεσης Πολιτικών Γάμων, Υπογραφής Βεβαιώσεων, Πιστοποιητικών και Λοιπών Διοικητικών Εγγράφων.

Κατά τόπον αρμοδιότητες :

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ”κατά τόπον” για την Δ.Ε Σιθωνίας Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας.  Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα (πλην της αρμοδιότητας διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς).

Τέλεσης Πολιτικών Γάμων, Υπογραφής Βεβαιώσεων και Λοιπών Διοικητικών Εγγράφων Κατά τόπον αρμοδιότητες : Ύδρευσης-Αποχέτευσης ”κατά τόπον” για την Δ.Ε Σιθωνίας
Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανημάτων ”κατά τόπον” για την Δ.Ε Σιθωνίας

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΗΣ

Κατά τόπον” Αντιδήμαρχος

Ύδρευσης-Αποχέτευσης ”κατά τόπον” για την Δ.Ε Τορώνης.

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ”κατά τόπον” για την Δ.Ε Τορώνης. 

Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου “κατά τόπον” για την Δ.Ε  Τορώνης.

Πολιτικής Προστασίας “κατά τόπον” για την Δ.Ε Τορώνης.

Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού “κατά τόπον” για την Δ.Ε Τορώνης.

Τέλεσης Πολιτικών Γάμων, Υπογραφής Βεβαιώσεων, Πιστοποιητικών και Λοιπών Διοικητικών Εγγράφων. 

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος

Απασχόλησης και Τουρισμού.

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Ηλεκτροφωτισμού.

Τέλεσης Πολιτικών Γάμων, Υπογραφής Βεβαιώσεων, Πιστοποιητικών και Λοιπών Διοικητικών Εγγράφων.

”Κατά τόπον” αρμοδιότητες:

Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανημάτων ”κατά τόπον” για τη Δ.Ε Τορώνης