Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αντιδήμαρχοι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας,

Ελέγχου Νομιμότητας, Καθαριότητας, υπαγομένων στον Κ.Ο.Κ και κατασκηνωτών, Ύδρευσης

Κατά τόπον αρμοδιότητες :

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Κοινότητα Αγ.Νικολάου

Επικοινωνία
Τηλ.:
23753 50106
Ε-mail: antidimarxos1@dimossithonias.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας και ΚΕΠ,
Εποπτείας Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κατά τόπον αρμοδιότητες :
Δημοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Ληξιαρχείου ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Κοινότητα Νικήτης
 

Επικοινωνία
Τηλ.:
23753 50140
Ε-mail:
antidimarxos2@dimossithonias.gr

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΗ

Αντιδήμαρχος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, καθώς και της υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.

-Εσόδων και Περιουσίας
-Ταμείου Τεχνικών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, Ηλεκτροφωτισμού, Πολεοδομίας, Χωροταξίας,
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας,
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών ισότητας των φύλων, Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα, Απασχόλησης και Τουρισμού, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
 
Κατά τόπον αρμοδιότητες :
Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Κοινότητα Ν.Μαρμαρά
 

Επικοινωνία
Τηλ.:
23753 50103 
Ε-mail:
antidimarxos3@dimossithonias.gr

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΣΙΟΣ

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας γενιάς

Κατά τόπον αρμοδιότητες :

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ‘’κατά τόπον’’ για την  

Δ.Ε Τορώνης

Δημοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Ληξιαρχείου ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε  

Τορώνης
Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
 
Επικοινωνία
Τηλ.: 23753 50205   
Ε-mail: antidimarxos4@dimossithonias.gr
 
Αντιδήμαρχος Τουρισμού
 

Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. Απασχόλησης και Τουρισμού

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών ισότητας των φύλων

Πολεοδομίας και Χωροταξίας

Προγραμματισμού και Πληροφορικής

Υπογραφής βεβαιώσεων,πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ”κατά τόπον” για την Κοινότητα Αγ Νικολάου

Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ”κατά τόπον” για την Κοινότητα Νικήτης

Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ”κατά τόπον” για την Κοινότητα του Ν. Μαρμαρά

Τέλεσης πολιτικών γάμων ”κατά τόπον” για τη Δ.Ε Σιθωνίας