Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 23

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  Πρακτικό 
της  6/2011  Συνεδριάσεως 
του  Συμβουλίου  της 
Δημοτικής  Κοινότητας.

Στο  Ν.Μαρμαρά  και 
στο  Δημοτικό  Κατάστημα 
της  Δημοτικής  Κοινότητας  
Ν.Μαρμαρά  σήμερα  την  6/6/2011  ημέρα 
Δευτέρα και  ώρα  12:00 
μ.μ., συνήλθε  το  Συμβούλιο 
της  Δημοτικής  Κοινότητας 
σε  δημόσια  συνεδρίαση, 
ύστερα  από  την 
39/2-6-2011  πρόσκληση  του 
Προέδρου  της Δ.Κ.  που 
δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό 
χώρο  ανακοινώσεων  της 
Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά  και  επιδόθηκε  
με  αποδεικτικό  σε 
όλους  τους  Συμβούλους, σύμφωνα  με 
τις  διατάξεις  του 
Ν.3852/2010  για  συζήτηση 
και  λήψη  αποφάσεων 
στο  παρακάτω  θέμα 
της  ημερήσιας  διάταξης.

Πριν  από  την 
συνεδρίαση  ο  Πρόεδρος 
διαπίστωσε  ότι  υπάρχει   
απαρτία  δεδομένου  ότι 
από  το  σύνολο 
των  πέντε  (5) 
μελών βρέθηκαν  παρόντα   πέντε 
(5) 

 

               
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Καπλάνης    Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου 
Μαρία                                                    
————————-

3.Πέσιος    Θωμάς

4.Φερενίδου   Πολυξένη

5.Σταυροπούλου  
Στυλιανή

 

Στην   συνεδρίαση   παραβρέθηκε 
και  ο  Χρήστος 
Γκιζγκής  υπάλληλος  του 
Δήμου   για  την 
τήρηση  των  πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 1Ο :  Προέγκριση  άδειας 
ίδρυσης  και   λειτουργίας 
καταστήματος  <ΚΑΦΕ -ΜΠΑΡ
>    του  Μπαλάτσα 
Ιωάννη  ετέρου  ΕΥΖΗΝ 
ΕΠΕ  με  έδρα 
τον  Έυοσμο  Θεσσαλονίκης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ:  23/2011

                      

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος 
το 1ο  θέμα  της 
ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε 
ότι:  Ο  Μπαλάτσας 
Ιωάννης  του  Θεόδωρου 
ετέρου   της  ΕΥΖΗΝ 
ΕΠΕ  με έδρα  τον 
Έυοσμο  Θεσσαλονίκης    με την 
αριθμ.πρωτ.7602 /27-5-2011 
αίτηση  της  ζητά 
τη  χορήγηση  προέγκρισης  άδειας 
λειτουργίας  καταστήματος  «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» 
στη  Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά. Ο  σχετικός 
φάκελος  έχει  συμπληρωθεί 
με  όλα  τα 
απαιτούμενα  δικαιολογητικά  που 
προβλέπονται  από   το 
άρθρο  80  του 
Ν.3463/2006  για  την 
προέγκριση  του  αιτήματος 
και  περιλαμβάνει:

1.Θεωρημένο 
αντίγραφο  της  13/2007  
οικοδομικής  άδειας.

2.Τοπογραφικό 
διάγραμμα  κάλυψης.

3.Το  σχετικό  παράβολο.

Και  έθεσε  υπόψη 
του  Συμβουλίου  της 
Δημοτικής   Κοινότητας  τον 
φάκελο  του  αιτούντα 
για  προέλεγχο  του 
αιτήματος  σύμφωνα  με 
το  οποίο  «λαμβάνονται 
υπόψη  ζητήματα  που 
αφορούν  τις  χρήσεις 
γης,  την  προστασία 
του  φυσικού,  πολιτιστικού 
και  αρχιτεκτονικού  περιβάλλοντος,  την 
προστασία  του  αιγιαλού 
και  της  παραλίας, 
των  δασικών  περιοχών, των 
αρχαιολογικών  και  ιστορικών 
τόπων, καθώς  και  την 
αισθητική  φυσιογνωμία  και 
τις   εν  γένει 
λειτουργίες  της  πόλης, όπως 
αυτά  ορίζονται  από 
την   ισχύουσα  νομοθεσία 
και  από τους  ειδικότερους 
όρους  και  προϋποθέσεις 
που  τίθενται  στις 
τοπικές  κανονιστικές  διατάξεις 
των   οικείων  δημοτικών 
και  κοινοτικών  αρχών.

Το  Συμβούλιο  έχοντας 
υπόψη  την  εισηγητική 
του  Προέδρου   του Συμβουλίου  και 
μετά  από  διαλογική 
συζήτηση.

                                            
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   την   ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 
άδειας  ίδρυσης   και 
λειτουργίας   καταστήματος  <ΚΑΦΕ -ΜΠΑΡ>    στη 
Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά  στην   ΕΥΖΗΝ 
ΕΠΕ  .

Αφού   συντάχθηκε  και 
διαβάστηκε  το  παρόν 
πρακτικό, υπογράφεται ως  κατωτέρω:

         Ο     Πρόεδρος  
                                                           Τα   Μέλη

      (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                       
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

                                         
Ο    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

       ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ