Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 20

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της
Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας
Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου
της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο
παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία
δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   
ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                           
————————-                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο
οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 7Ο    παραχώρηση χώρου στάθμευσης ιδιώτη γιατρού,
για εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών των ασθενών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2011

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης εξέθεσε την από 20/5/2011 αίτηση της Γκιώτη Αφροδίτη του Σταύρου, με
την οποία ζητά παραχώρηση μίας (1) θέση πάρκινκ, μπροστά από την κατοικία της,
επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι δύσκολη η μετακίνηση στην περιοχή και
λόγω της φύσης του επαγγέλματος της (ιατρός), είναι απαραίτητη η άμεση άφιξη
και αναχώρηση από την οικία της ανά πάσα στιγμή.                                Το Συμβούλιο
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αποδέχεται το αίτημα της Γκιώτη Αφροδίτης του Σταύρου και παραχωρεί
μία (1) θέση πάρκινκ, μπροστά από την κατοικία 
της.

Ο Σύμβουλος Θωμάς Πέσιος αποδέχεται το αίτημα σύμφωνα με τους όρους
του ΚΟΚ.

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν
πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           
ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.) 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                   
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ