Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 6η (2022) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 25/02/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -2211-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
    1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
    2. Ζήσιος Βασίλειος
    3.  Μαλλίνης Αθανάσιος
    4. Φάλκος Αντώνιος
    5. Ληστής Θεόδωρος
    6.  Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 6Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2) τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
3) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

1. Έγκριση πρακτικού Ι ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ -ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», Αριθ. Μελέτης: 26/2021 Προϋπολογισμός: 600.000,00με Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση :Ίδια Έσοδα ΑΔΑΜ: 21PROC009828171 2021-12-23,  με αρ. 185968 ΕΣΗΔΗΣ (Εισηγ: κα Καραδήμου Δήμητρα)
    2. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο "Κατασκευή γηπέδων 5χ5 Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ: κα Καραδήμου Δήμητρα)
    3. Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους για το έργο "Κατασκευή γηπέδων 5χ5 Δήμου    Σιθωνίας(Εισηγ: κα Καραδήμου Δήμητρα)
    4. Προσκύρωση καταργούμενης κοινόχρηστης έκτασης (αίτηση Α. Γ.) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
    5. Προσκύρωση καταργούμενης κοινόχρηστης έκτασης (αίτηση Χ.Σ.) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
    6. Προσκύρωση καταργούμενης κοινόχρηστης έκτασης (αίτηση Κ.Α.) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
    7. Ορισμός δικηγόρου για τη διενέργεια των απαιτούμενων -εξώδικων καταρχήν- νομικών ενεργειών κατά των εταιρειών εναλλακτικών παρόχων ρεύματος κλπ, για την είσπραξη των οφειλόμενων δημοτικών τελών κλπ μετά των νομίμων τόκων. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
    8. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής στην υπόθεση 18-634 του Τ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
    9. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023 – 2026 (Εισηγ. κ. Χριστάρα Μαρία)
    10. Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγ.: κα Βαχτσεβάνου Δήμητρα)
                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
             Ντέμπλας Κυπαρίσσης