Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 9 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Αρ. Πρωτ. : 9412 Ημ/νία : 05/04/23ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ. Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr
Νικήτη, 05.04.2023
Αριθμ. Πρωτ.: 9412

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας (όπως Πίνακας Α                                                                                                                                  ποδεκτών)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ΖΏΣΗΣ συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 11/04/2023 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1) Έγκριση για την επέκταση του Προγράμματος Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ, για άλλους επιπρόσθετα δώδεκα (12) μήνες για οκτώ (8) υπαλλήλους έκτακτου προσωπικού Καθαριότητας και επιστημονικού προσωπικού”.
(Εισηγητής: κ. Βατιάνης Κωνσταντίνος, Αν/της Πρ/μενος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού)
2) Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2023. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
3) Γνωμοδότηση για την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών ανανέωσης/επανέκδοσης άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή DECK (ΝΤΕΚ) της νήσου Διάπορος στη Βουρβουρού Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, ΔΕ Σιθωνίας Δ. Σιθωνίας Π.Ε. Χαλκιδικής, για λογαριασμό της εταιρείας WPHD S.A.. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 1/2023 αποφάσεως της Ε.Π.Ζωής με θέμα «Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022».
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
5) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 2/2023 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Αίτημα ιδιωτών για διαγραμμίσεις διαβάσεων έμπροσθεν επιχειρήσεων (αποφ. 34/2022 Κοινότητα Αγ. Νικολάου). (Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζωής)
6) Αποδοχή παραίτησης μέλους του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας» και αντικατάσταση. (Εισηγητής: κ. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
7) Αντικατάσταση τακτικών μελών στο Διοικ. Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας». (Εισηγητής: κ. Φάλκος Αντώνιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
8) Αδυναμία σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Εισηγήτρια: κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)

9) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 26/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2013». (Εισηγητής: κ. Μαλλίνης Αθανάσιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
10) Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 από 01-01-2022 έως 31-12- 2022 του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας». (Εισηγητής: κ. Φάλκος Αντώνιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
11) Αιτήσεις για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. (Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης Αποχέτευσης)
12) «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (AP. 55/2023 απόφ. Ο.Ε.)». (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

 

 

                                                                   Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΙΘΩNΙΑΣ

                                                                                                  ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας

1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη 4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου 8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου 10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου 11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου 12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου 13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα 14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου 15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου 16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου 17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου 18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου 19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη 20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου 21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου 22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα τον Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου 3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Κυπαρισσάς Ιωακείμ του Θωμά, Μεταγγιτσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Διανομή μέσω “ΙΡΙΔΑ’ με UID: 642d3f7dce2fb304eb599702 στις 05/04/23 12:32
2) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ