Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           Νικήτη,  04.03.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 2465
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

             (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709).

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 08/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

 


1)    Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής άρχης (άρθρο 217 Ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 14 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α’).
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2)    Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

3)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 27/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Οικονομικά στοιχεία δ’ τριμήνου 2020»».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

4)    Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών.
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος)

5)    Έγκριση διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για τις λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

6)    Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

7)    Γνωμοδότηση για την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών έκδοσης άδειας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση στη θαλάσσια περιοχή «ΡΟΔΙΑ»  Αγίου Νικολάου Δ. Σιθωνίας Χαλκιδικής, έμπροσθεν της επιχείρησης «BEACH BAR ΡΟΔΙΑ».
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

8)    Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

9)    Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγητής: κ. Μαλλίνης Ιωάννης, Πρόεδρος Σχ. Επ. Β/θμιας Εκπαίδευσης)

10)    Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 (Εισηγητής: κ. Φάλκος Αντώνιος, Πρόεδρος Σχ. Επ. Α/θμιας Εκπαίδευσης)

11)    Αποδοχή παραίτησης από την ιδιότητα της Αντιπροέδρου και από μέλος της ΔΗΚΕΔΣ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΣ κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

12)    Γνωμοδότηση για την παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζήσιος Βασίλειος)

13)    Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας και ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες, Χρήσιμο Εργαλείο Ενημέρωσης των δημοτών, το λογισμικό του προγράμματος του ΚΕΠ Υγείας, στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας covid-19.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Λαθούρη Πάργα Μαρία)

14)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 30/2021 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

15)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 31/2021 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

16)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 32/2021 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

                                          Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                            ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ