Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα (Ν.4764/20)

bc43e3bdab93517b36c4842d6c133f6d-2.jpg

 

Ρύθμιση
οφειλών τρίτων προς ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα (Ν.4764/20)

 

Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές
προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα
βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες,
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως
23.12.2020. Δικαιούχοι υπαγωγής είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά
πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19. Μπορεί ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την
είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να
υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με
ελάχιστη δόση 20€ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των 50€ για
οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Προθεσμία αίτησης: Από 1.3.2021 έως το αργότερο 30.6.2021

Ποιες οφειλές αφορά: Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από
15.2.2020 μέχρι 28.2.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από
15.2.2020 έως 23.12.2020, προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.

 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Οφειλές από οποιαδήποτε
αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί
ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021
, όπως και οφειλών προς τους
δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες,
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη
δημοσίευση του Ν. 4764/20
 (ημερ. δημ. 23.12.2020). (
παρ.
1 άρθρο 165 Ν. 4764/20
)

 

Στη ρύθμιση της παρ.
1 του άρθρου 165 του Ν. 4764/20
 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ
του νόμου,

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή
διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των
ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να
συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών
,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για
αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην
τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα
βοηθήματα ή μέσα
. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα
συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το
αίτημα αυτό. Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση
της γραμματείας του δικαστηρίου
, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει
υποβληθεί παραίτηση. (
παρ.
2 άρθρο 165 Ν. 4764/20
)


Στη ρύθμιση της  
παρ.
1 του άρθρου 165 του Ν. 4764/20
 μπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά
το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή
διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο. (
παρ.
3 άρθρο 165 Ν. 4764/20
).

Πρόσωπα που ευθύνονται,
μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν
στη ρύθμιση του παρόντος μόνο για το μέρος αυτό. (
άρθρο
171 Ν. 4764/20
)


Από τη ρύθμιση της  
παρ.
1 του άρθρου 165 του Ν. 4764/20
 εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που
προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού

 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΟΣΕΩΝ

Το ποσοστό απαλλαγής των
προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται ως εξής:

Α) Εφάπαξ εξόφληση,
απαλλαγή 100%

Β)  2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή 80%

Γ) 25 έως 48 δόσεις,
απαλλαγή 70%

Δ) 49 έως 72 δόσεις,
απαλλαγή 60%

Ε) 73 έως 100 δόσεις
απαλλαγή 50%

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ

Κάθε δόση, πλην της
τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για
οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για
οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους. (
παρ.
3 άρθρο 167 Ν. 4764/20
)

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ


Υποβολή αίτησης – Προθεσμία

 Η
αίτηση υπαγωγής κατατίθεται ηλεκτρονικά στο
cashdesksithonia@gmail.com

Η προθεσμία αυτή δύναται
να παραταθεί έως επιπλέον έξι (6) μήνες
 με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας. (
παρ.
1 άρθρο 166 Ν. 4764/20
)

 

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων στην
ψηφιακή πλατφόρμα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων
πλην των ΔΕΥΑ.  (
παρ.
1 άρθρο 166 Ν. 4764/20
)

 

Για περισσότερες πληροφορίες  στο 2375350116 και για διά ζώσης επαφή,
αυστηρά και μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.


bc43e3bdab93517b36c4842d6c133f6d-2.jpg