Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

                    
dim_symv_clipart.jpgΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  Νικήτη,  05.11.2020
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 16120
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
Φαξ.:23750-23244                                                                
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

             (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709).

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 10/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

 


1)    8η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
   (Εισηγητής: Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού)

2)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 17/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζωής με θέμα «Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

3)    Μεταβολές σχολικών μονάδων Δήμου Σιθωνίας για το σχολ. έτους 2021-22.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικ., Πρόεδρος Δ.Ε.Παιδείας)

4)    Έγκριση παραχώρησης σχολικού χώρου.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικ., Πρόεδρος Δ.Ε.Παιδείας)

5)    Κατανομή ποσού 7.576,00 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

6)    Κατανομή ποσού προερχόμενο από ΣΑΤΑ.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

7)    Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

8)    Παραχώρηση οικοπέδων  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

9)    Αιτήσεις συνδέσεων με τα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

10)    Θέμα με βεβαιωτικούς καταλόγους του Νέου Μαρμαρά.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

11)    Αίτηση της κ. Ακεψιμαϊδου για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

12)    Παράταση μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή της Κοινότητας Συκιάς.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

13)    Παράταση μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή της Κοινότητας Συκιάς.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

14)    Παράταση μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Αγ. Νικολάου.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

15)    Μίσθωση ακινήτου για χρήση δεξαμενής ύδρευσης στο Ν.Μαρμαρά.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

16)    Χωρική μεταβολή για το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 490631303027 του αγροκτήματος «Ν. Αφησιά», Κοινότητα Σάρτης Ν. Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

17)    Αγορά οικοπέδου στον οικισμό Αγίου Νικολάου.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

18)    Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου περιοχή «Χλιαδού-Κοκκινιά Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

19)    Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου περιοχή Βουρβουρού.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

20)    Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζήσιος Βασίλειος)

21)    «Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 163/2020 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

22)    «Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 164/2020 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

23)    «Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 165/2020 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

24)    «Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 211/2020 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

25)    «Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 223/2020 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

26)    «Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 252/2020 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

27)    «Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 235/2020 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

28)    «Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 235β2020 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

                            Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                            ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ