Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Προμήθεια δύο καινούριων φορτωτών πλάγιας ολίσθησης

Ο Δήμος ΣΙθωνίας θα προχωρήσει στην προμήθεια  δύο (2) καινούριων φορτωτών πλάγιας ολίσθησης.
Τα μηχανήματα θα είναι έτοιμα προς χρήση.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 70.000,00 € (με ΦΠΑ) και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2018.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


.