Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 24

ΕΛΛΗΝIΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
   Νικήτη 03/02/2011             

 ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
                                     Αριθμός
Πρωτ:   -1187-

  
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                 Αριθμός
Αποφ.-24-

                                                                       

 Ταχ. Δ/νση   :630 88 Νικήτη

 Τηλέφωνο   
: (23753) 50100                                                 

  FAX              : (23750) 23-244

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός πρακτικογράφων Δημοτικών και
Τοπικών Συμβουλίων Δήμου Σιθωνίας »

 

 

Α Π
Ο Φ Α Σ Η

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παρ. δ) του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
2. Την αριθ. πρωτ. 30/04-01-2011 Διαπιστωτική Απόφαση Δημάρχου κατάταξης
προσωπικού Δήμου Σιθωνίας .
3. Την εγκ.49/74572/29.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
4.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου
5. Την αριθμ. 2/19657/0022/09 (ΦΕΚ 1085 Β/5-6-2009) παρ.1β: Καθορισμός
ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή¬λων Ο.Τ.Α., που τηρούν πρακτικά των
συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικού
Διαμερίσματος ή Τοπικού Συμβουλίου καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών
Προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των Ο.Τ.Α.


Αποφασίζει

 

Αναθέτει στους κάτωθι διοικητικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας μας για
τις   εργασίες τήρησης και σύνταξης των πρακτικών
των δημοτικού και τοπικών κοινοτήτων,  πέρα
από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας του και με αριθμό ωρών απασχόλησης (13) κατά
μήνα, καθ’ υπέρβαση των λοιπών ωρών υπερωριακής απασχόλησης.

 

1.   
Για τη Δημοτική Κοινότητα Νικήτης, την Καραδήμου
Δήμητρα του Ιωακείμ.

 

2.   
Για τη Δημοτική 
Κοινότητα Αγίου Νικολάου την Αναστασία Γρηγοριάδου του Νικολάου.

 

3.   
Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέου Μαρμαρά, το Γκιζκή
Χρήστο του Θεοφάνη.

 

4.   
Για την Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου, τον
Παπαστοϊκο Δημήτριο του Χρήστου.   

 

5.   
Για τη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, τον Παραλίκα
Θεοδόσιο με αναπληρωτή το Μπλόσκα Γεώργιο του Νικολάου.

 

6.   
Για την Τοπική Κοινότητα Σάρτης, τον Παραλίκα
Θεοδόσιο με αναπληρωτή το Μπλόσκα Γεώργιο του Νικολάου.

 

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει για το έτος 2011.


Η παρούσα να επιδοθεί ενυπογράφως στους οριζόμενους υπαλλήλους, να δημοσιευτεί
στον πίνακα ανακοινώσεων.

                                                                             
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

 

                                                                                
Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

Αναφερόμενους υπαλλήλους