Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

 ΝΟΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                
Νικήτη, 10/02/2011

  ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 1450

                                                                                                                                     

                                                                                                           

 

Αριθμ.Απόφασης:  25 /2011

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή δημοτικών
υπαλλήλων σε επιμορφωτική ημερίδα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α).

 

 

                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

 

   Έχοντας υπόψη:                               

1.     
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του Ν. 3584/2007
«Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και κοινοτικών Υπαλλήλων» περί επιμόρφωσης
υπαλλήλων.

2. Τη σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων
για την συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό σεμινάριο.

                                                Α Π Ο Φ Α Σ
Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

  

  
Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων Κωτσίδη Αικατερίνης του Δημητρίου και
Κοτσάκης Θεοδώρας του Χρυσοστόμου, στην επιμορφωτική ημερίδα  με θέμα «Ενημέρωση και κατάρτιση εργαζομένων
στην Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», που θα πραγματοποιηθεί
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), στις 14 Φεβρουαρίου του 2011 στον Πολύγυρο
Ν.Χαλκιδικής.

 

 

                                                                            Ο
Δήμαρχος