Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                  Νικήτη, 01-02-2011                                            ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                             Αριθμ.Πρωτ.:-1060-                             
Αρ.Απόφασης:23 /2011

ΘΕΜΑ: Μονιμοποίηση της υπαλλήλου Κοτσάκη Θεοδώρας του Χρυσοστόμου του Δήμου Σιθωνίας (πρώην Δήμος Τορώνης).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», που αφορούν στη δοκιμαστική υπηρεσία και τη μονιμοποίηση.
2. Τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την αριθ.: 129/2008 Απόφαση Δημάρχου Δήμου Τορώνης, που αφορά τον διορισμό της υπαλλήλου Κοτσάκη Θεοδώρας του Χρυσοστόμου, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Τορώνης, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικών-Λογιστών, με βαθμό Δ, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο αριθμ.: 49/22-01-2009 ΦΕΚ, τεύχος τρίτο.
4. Το αριθ.: 447/02-02-2009 Πρωτόκολλο τοποθέτησης του ανωτέρω υπαλλήλου
5. Την αριθ.: 448/02-02-2009 Έκθεση ανάληψης καθηκόντων του ανωτέρω υπαλλήλου.
6. Τη  συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας του ανωτέρω υπαλλήλου στις 22/01/2011.
7. Το γεγονός ότι δεν συντρέχει καμία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Ν. 3584/07
8. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου  Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), που οργανώνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 54 του Ν. 3584/07.
Διαπιστώνουμε

Την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση της  υπάλληλου Κοτσάκη Θεοδώρας του Χρυσοστόμου,  που κατέχει οργανική θέση ΤΕ κατηγορίας, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικών-Λογιστών, με βαθμό Δ του Δήμου Σιθωνίας, επειδή έχει διανύσει από το διορισμό της δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, από 22-01-2009 και υφίστανται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ