Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νικήτη 04/01/2011
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                   Αρ.Πρωτ.: 58/2011

Αριθ. Αποφασης: 1

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

αφού έλαβε υπόψη
•    το άρθρο 59 του Ν.3852/10
•    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Σιθωνίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.927 κατοίκους.
•    Το γεγονός ότι ο Δήμος Σιθωνίας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Κοινότητες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Α.
1.    Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σιθωνίας, με θητεία δύο ετών,
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011- 2014,
μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

1.   Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οικονομικών, Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας
κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•    Διοικητικής Μέριμνας
•    Ανθρώπινου Δυναμικού
•    Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
•    Εξυπηρέτησης Πολιτών [ΚΕΠ] 
•    Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
•    Δημοτολογίων και πολιτικών γάμων
•    Εποπτείας του συνόλου του προσωπικού του Δήμου, 
•    Εποπτεία και ευθύνη των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου
•    Οικονομικών
•    Προϋπολογισμού
•    Λογιστηρίου
•    Εσόδων – Εξόδων
•    Περιουσίας
•    Ταμείου και Προμηθειών
•    Έκδοση αδειών καταστημάτων
•    Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Τορώνης:

•    Ευθύνη λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
•    Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
•    Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
•    Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
•    Συνεργασία με τους Πρόεδρους των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων.

2.    Ορίζει Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Υποδομών,
Περιβάλλοντος και Τουριστικής Προβολής το Δημοτικό Σύμβουλο της
πλειοψηφίας κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•    Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
•    Υποδομών, Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος
•    Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
•    Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού
•    Χωροταξικής ανάπτυξης
•    Τουριστικής Προβολής

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Σιθωνίας:
•    Ευθύνη λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
•    Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
•    Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
•    Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
•    Συνεργασία με τους Πρόεδρους των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων.

3.    Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ύδρευσης, Αποχέτευσης το Δημοτικό
Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαστεργίου Αχιλλέα και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:   

•    Καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων
•    Ύδρευσης- Αποχέτευσης
•    Ηλεκτροφωτισμού
•    Διαχείριση οχημάτων και μηχανημάτων
•    Καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και ειδικών συνεργείων
•    Πολιτικής Προστασίας
•    Καθημερινότητας και μέριμνας του πολίτη

4.    Ορίζει Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αγροτικής
Ανάπτυξης, Κοινωνικής μέριμνας και Υγείας, το Δημοτικό Σύμβουλο της
πλειοψηφίας κ. Ψηλογιάννη Γεώργιο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’
ύλην αρμοδιότητες:  
 
•    Παιδείας
•    Νεολαίας
•    Πολιτισμού
•    Αθλητισμού
•    Κοινωνικής Μέριμνας
•    Κοινωνικής Προστασίας
•    Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
•    Εθελοντισμού
•    Αγροτικής Ανάπτυξης [τομείς φυτικής & ζωϊκής παραγωγής]
•    Διαχείρισης Δασικού πλούτου και φυσικών πόρων

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν
μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου
πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση του δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες
ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.
Ντέμπλα Κυπαρίσση που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ως Αναπληρωτής
Αντιδήμαρχος η κ.Λαθούρη Πάργα Μαρία, ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες
του Αντιδημάρχου κ.Δημητρού Δημητρίου του Αλεξάνδρου που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ως Αναπληρωτής Αντιδήμαρχος ο κ.Παπαλέξης Κωνσταντίνος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο,
και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα
ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου,  και
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται
από τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας,  και όταν αυτός απουσιάζει
ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο
κ. Ψηλογιάννη Γεώργιο.

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡ. ΤΖΙΤΖΙΟΣ