Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 6/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 14η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2558/10-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε(5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                  AΠΟΝTEΣ
1.      Τζίτζιος Ιωάννης                              1. Γιοβανούδας Βαρσάμης         
2.     Κωστίκας Στυλιανός                         2. Δημητρός Αστ. Δημήτριος
3.     Μάντσιος Βασίλειος 
4.     Σπανός Μιχαήλ
5.     Ψηλογιάννης Γεώργιος     
                 
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
                                           «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας οικονομικού έτους 2011 ».
       
Αριθμός Απόφασης: 17/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ .Ε., εισηγούμενος το πρώτο   (1ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας οικονομικού  έτους 2011,σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου,έπειτα έδωσε τον λόγο στον κ. Μάντσιο Ιωάννη, Δημοτικό Υπάλληλο  του δήμου  ο οποίος ανέφερε ότι:
 Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη όλες οι διατάξεις του από 17-5/15.6.1959 Β.Δ./τος, των διατάξεων των άρθρων 155 ως και 162 του Ν.3463/2006,οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3582/2010, η υπ’αριθμ.: οικ. 3966/24-01-1011Κοινή Υπουργική     Απόφαση (ΦΕΚ 141/09-02-2011, τεύχος Β).
 Στην συνέχεια έκανε μια πλήρη    ανάλυση των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού.
 Ύστερα ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε   για να αποφασίσει σχετικά  με την  έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας έτους 2011.
 Η Ο.Ε, μετά από διαλογική συζήτηση

                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει  τον προϋπολογισμό του Δήμου Σιθωνίας οικ. Έτους  2011.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                           Τα μέλη
Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                  Ακριβές Απόσπασμα
                          Ο Πρόεδρος