Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 6/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 14η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2558/10-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε(5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                         AΠΟΝTEΣ
1.      Τζίτζιος Ιωάννης                                1. Γιοβανούδας Βαρσάμης         
2.     Κωστίκας Στυλιανός                           2. Δημητρός Δημήτριος του Ασ.
3.     Μάντσιος Βασίλειος 
4.     Σπανός Μιχαήλ
5.     Ψηλογιάννης Γεώργιος     
                 
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ορισμός Δικηγόρου για την υποστήριξη Δήμου Σιθωνίας  επί αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής των Μιχαήλ Αναγνωστάρα κ.λπ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης».
       
Αριθμός Απόφασης: 16/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ .Ε., εισηγούμενος το πρώτο   (1ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη της Επιτροπής:

1.Τη με αριθμ. καταχώρησης ΑΝ59/2011 απευθυνόμενη  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης αίτηση αναστολής των Μιχαήλ Αναγνωστάρα  κλπ.
2.Την από 18.2.2011 αίτηση ακύρωσης  των  Μιχαήλ Αναγνωστάρα κλπ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά  του Δήμου Σιθωνίας.
3.Την 22.2.2011 πράξη του Προέδρου του Β’ Ακυρωτικού Τμήματος  του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
4.Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της υπόθεσης με την συγκέντρωση στοιχείων και αποστολή απόψεων του Δήμου Σιθωνίας και εν γένει υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου επί πολεοδομικών ζητημάτων ιδιάζουσας σημασίας για το Δήμο Σιθωνίας.

Κατόπιν τούτων Οικ. Επ. ομόφωνα αποφασίζει:
Διορίζει και εξουσιοδοτεί το Δικηγόρο Θεσσαλονίκης  Στέφανο Οικονόμου,κάτοικο Θεσσαλονίκης  Α.Μ Δ.Σ.Θ 6242,ως πληρεξούσιο Δικηγόρο και αντίκλητο του Δήμου Σιθωνίας  στην ανωτέρω υπόθεση, δίδοντας του την εντολή και πληρεξουσιότητα  να ενεργήσει κάθε τι απαιτούμενο προς υποστήριξη του Δήμου Σιθωνίας, αντικρούοντας  τις ανωτέρω αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας για το σκοπό αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο και στοιχείο, καταθέτοντας υπομνήματα , εγχειρίζοντας έγγραφα και υπογράφοντας κάθε απαιτούμενη έκθεση ή έγγραφο και παράλληλα να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Σιθωνίας όταν  και όποτε ορισθεί η δικάσιμος συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης, παριστάμενος για λογαριασμό του Δήμου Σιθωνίας ενώπιον του ορισθέντος Εφέτη Δ.Δ- Εισηγητή, του Συμβουλίου του Β’ Ακυρωτικού  Τμήματος   του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση της από 21.02.2011 αίτησης αναστολής των Μιχαήλ Αναγνωστάρα κλπ. και ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης-Ακυρωτική Διαδικασία κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί  για τη συζήτηση της  από 18.2.2011 αίτησης ακύρωσης, όπως και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή ή διακοπή δικάσιμο.
       Παράλληλα, προσδιορίζει το ύψος της αμοιβής  και των εξόδων που θα απατηθούν, ενόψει του ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος και της ιδιαιτερότητας του όλου θέματος  και της απαιτούμενης νομικής και ουσιαστικής προετοιμασίας  και νομικής εργασίας, στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι (2.816€ ), το οποίο αφορά  στις ακόλουθες εργασίες, σύμφωνα με τις ελάχιστες καταβαλλόμενες αμοιβές βάσει του Κώδικα Δικηγόρων, και αναλύεται ως εξής:
    -Συγκέντρωση  στοιχείων από Διεύθυνση Πολεοδομίας Πολυγύρου και προετοιμασία φακέλου και απόψεων Δήμου Σιθωνίας επί αιτήσεως αναστολής δέκα (10) ώρες νομικής απασχόλησης και αμοιβή  640€(10 ώρες Χ 64€).
     -Κατάθεση φακέλου και υπομνήματος επί της αιτήσεως  αναστολής, ενημέρωση Εισηγητή έξι (6) ώρες νομικής απασχόλησης κι αμοιβή 384€ (6 ώρεςΧ64€).
     -Παράσταση ενώπιον του Συμβούλου του Β’ Ακυρωτικού Τμήματος Διοικητικού  Εφετείου Θεσσαλονίκης αμοιβή   576,00€.
     -Προετοιμασία φακέλου επί της αιτήσεως ακυρώσεως και έγγραφου υπομνήματος απόψεων επί αιτήσεως ακύρωσης δέκα (10) ώρες νομικής απασχόλησης και αμοιβή 640€ (10 ώρες Χ 64€).
  -Παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επί  αιτήσεως ακύρωσης 576,00€.
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σιθωνίας, ως νόμιμο εκπρόσωπο  του Δήμου Σιθωνίας, να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης της παραπάνω εργασίας με τον εντολοδόχο Δικηγόρο και να χορηγήσει έγγραφη εξουσιοδότηση σ’αυτόν.». 
   
Ο κ. Μάντσιος δεν ψήφισε βάσει του Ν.3852/2010  άρθρο 75 παρ.9 όπου αναφέρεται ρητά ότι «Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει  στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του  έως δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον».   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                           Τα μέλη
Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                  Ακριβές Απόσπασμα
                          Ο Πρόεδρος