Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 7/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 22η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2955/18-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                              AΠΟΝTEΣ
1.      Τζίτζιος Ιωάννης                                               ΚΑΝΕΙΣ
2.     Κωστίκας Στυλιανός
3.     Ψηλογίαννης Γεώργιος
4.     Μάντσιος Βασίλειος       
5.     Χριστοδούλου Νικόλαος
6.     Γιοβανούδας Βαρσάμης.
7.     Δημητρός Δημήτριος του Ασ
                 
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
                                «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ».

Αριθμός Απόφασης: 18/2011

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της O. Ε. εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι: πρέπει να ψηφιστούν οι αναγραφόμενες στους αντίστοιχους κωδικούς  στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου χρήσεως 2011 πιστώσεις για την πληρωμή συνεχιζόμενων έργων, εργασιών, προμηθειών κ.λ.π που η έναρξη εκτέλεσης των έγινε κατά το προηγούμενο έτος 2010 και δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος αυτού αλλά συνεχίζονται και κατά το τρέχον έτος 2011 ήτοι:

1.    Ύδρευση-Αποχέτευση όμβριων και  ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά  ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α  25.7312.0036.
2.    Ε.Ε.Λ Αγ. Νικολάου 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 25.7312.035

                     
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις που είναι γραμμένες στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου χρήσεως 2011 για την πληρωμή έργων, εργασιών, προμηθειών κ.λ.π που άρχισαν εκτελούμενες το περασμένο χρόνο 2010 και που δεν αποπερατώθηκαν μέχρι το τέλος του χρόνου αυτού αλλά συνεχίζονται και κατά το τρέχον έτος 2011 ήτοι:

1. Ύδρευση-Αποχέτευση όμβριων και  ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά  ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 25.7312.0036.
2. Ε.Ε.Λ Αγ. Νικολάου 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α  25.7312.035                   
                

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                           Τα μέλη
Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                  Ακριβές Απόσπασμα

                          Ο Πρόεδρος