Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 17

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 5/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 8 Απριλίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 22/04-04-2011 έγγραφο πρόσκληση
του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος          1.Κοντού
Ελένη       

2.Ανδριανούδης
Γεώργιος

3.Δραγάνης
Αλέξανδρος

4.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 17/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών».

 

Θέμα:3ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο  (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης,
αναφέρει ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ΄αριθμ. 3379/29-03-2011 αίτηση του Κατσίκη
Παναγιώτη του Αλεξάνδρου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 200 τ.μ. στην παραλία Καλαμιτσίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων
και ξαπλώστρων.

2)                          
Την υπ΄αριθμ. 3762/04-04-2011 αίτηση της Σαρρίδου
Αικατερίνης του Κωνσταντίνου, η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 15 τ.μ. στην παραλία της Τορώνης, κοντά στο ποτάμι (Πάργα), της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για τοποθέτηση 
θαλάσσιων σπορ.

3)                          
Την υπ΄αριθμ. 3916/05-04-2011 αίτηση του Πριτζάκη
Νικόλαου του Ερωτόκριτου, ο οποίος αιτείται  παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 50
τ.μ. στην παραλία Καλαμιτσίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, κοντά στο
κατάστημα του Κατσίκη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου, για τοποθέτηση  θαλάσσιων σπορ.

 

 

4)                          
Την υπ΄αριθμ. 2974/18-03-2011 αίτηση του Στέφου Ιωάννη
του Τριαντάφυλλου,  ο οποίος αιτείται
παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 70 τ.μ. στην παραλία Καλαμιτσίου της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση
ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρων.

5)                          
Την υπ΄αριθμ. 3545/31-03-2011 αίτηση της Παρλαμέντα
Πλούμως του Δημητρίου,  η οποία αιτείται
παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 10 τ.μ. στην παραλία Καλαμιτσίου της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά της, για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων.

6)                          
Την υπ΄αριθμ. 2869/17-03-2011 αίτηση του Μελίσση
Αθανάσιου του Στυλιανού,  ο οποίος
αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 20 τ.μ. στην παραλία Τορώνης,
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από την επιχείρησή  του, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

7)                          
Την υπ΄αριθμ. 3691/04-04-2011 αίτηση της Ροκανούδα
Μαρίας του Αστερίου,  η οποία αιτείται
παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 25 τ.μ. στην περιοχή Κόρακας της
παραλίας Τορώνης, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την τοποθέτηση καντίνας
και τραπεζοκαθισμάτων.

 

 

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω
αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Ανά αίτηση τα εξής:

 

1)      Για
την υπ΄αριθμ. 3379/29-03-2011 αίτηση του Κατσίκη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου,
γνωμοδοτεί θετικά  ως προς την παραχώρηση
χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 200 τ.μ. στην παραλία Καλαμιτσίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών,
τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρων.

2)      Για
την υπ΄αριθμ. 3762/04-04-2011 αίτηση της Σαρρίδου Αικατερίνης του Κωνσταντίνου,
γνωμοδοτεί θετικά  ως προς την παραχώρηση
χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 15 τ.μ. στην παραλία της Τορώνης, κοντά στο
ποτάμι (Πάργα), της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για τοποθέτηση  θαλάσσιων σπορ.

3)      Για
την υπ΄αριθμ. 3916/05-04-2011 αίτηση του Πριτζάκη Νικόλαου του Ερωτόκριτου, γνωμοδοτεί
θετικά  ως προς την παραχώρηση χώρου, αιγιαλού
και παραλίας, 50 τ.μ. στην παραλία Καλαμιτσίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
κοντά στο κατάστημα του Κατσίκη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου, για τοποθέτηση  θαλάσσιων σπορ.

4)      Για
την υπ΄αριθμ. 2974/18-03-2011 αίτηση του Στέφου Ιωάννη του Τριαντάφυλλου,
γνωμοδοτεί θετικά  ως προς την παραχώρηση
χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 70 τ.μ. στην παραλία Καλαμιτσίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών,
τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρων.

5)      Για
την υπ΄αριθμ. 3545/31-03-2011 αίτηση της Παρλαμέντα Πλούμως του Δημητρίου, γνωμοδοτεί
θετικά  ως προς την παραχώρηση χώρου, αιγιαλού
και παραλίας,  10 τ.μ. στην παραλία
Καλαμιτσίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά της, για
την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

6)      Για
την υπ΄αριθμ.  2869/17-03-2011 αίτηση του
Μελίσση Αθανάσιου του Στυλιανού, γνωμοδοτεί θετικά  ως προς την παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και
παραλίας, 20 τ.μ. στην παραλία Τορώνης, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς,
μπροστά από την επιχείρησή του, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

7)      Για
την υπ΄αριθμ.   3691/04-04-2011 αίτηση της Ροκανούδα Μαρίας
του Αστερίου, γνωμοδοτεί θετικά  ως προς
την παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 25 τ.μ. στην περιοχή Κόρακας της
παραλίας Τορώνης, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για την τοποθέτηση καντίνας
και τραπεζοκαθισμάτων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφες                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος