Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:
22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λογοτριβή
Ελένη                                                    4) Δημητρός
Δημήτριος του Αστ.


5) Λαθούρη
Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ


6)
Αναγνωστάρας Γεώργιος


7)
Ψηλογιάννης Γεώργιος


8)
Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος


10)
Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος
Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης
Νικόλαος


13) Κωστίκας
Στυλιανός


14)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


15)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή
Γιαννούλα


17) Κατσίκης
Παναγιώτης


18) Πράτσας
Άγγελος


19) Πράτσας
Ιωάννης


20)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


21) Πετρίδης
Νικόλαος


22) Μάλαμα
Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα.
Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Καταγγελία στις αρμόδιες
υπηρεσίες για τη μη συντήρηση του οδικού κυκλώματος Σιθωνίας» και ζήτησε να
χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός
ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  454/2012


Θέμα: 5ο ημ. διατάξεως          


«Καταγγελία στις
αρμόδιες υπηρεσίες για τη μη συντήρηση του οδικού κυκλώματος Σιθωνίας».


 


Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στη Δημοτική Σύμβουλο κα. Μάλαμα Κυριακή, η οποία εισηγούμενη το
πέμπτο (5
o) θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


            Υπάρχει έντονο πρόβλημα στο οδικό
κύκλωμα Σιθωνίας και ειδικά στα τμήματα που οδηγούν προς τη Δημοτική Ενότητα
Τορώνης, από μη συντήρηση του δρόμου. Τα προβλήματα που παρουσιάζει είναι πολλά
και έχουν να κάνουν με την μη συντήρηση του οδοστρώματος, τη μη απομάκρυνση
προϊόντων κατολίσθησης στο δρόμο, το ότι δεν υπάρχει πρόσφατη διαγράμμιση και
ότι δεν κόβονται τα χόρτα στις πλευρές του δρόμου, που είναι και ο μοναδικός
για τη μετάβαση εκεί.


Προτείνει να
γίνει καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επ’
αυτού.


Ύστερα από
τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω
πρόταση.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και
πρόταση της κα. Μάλαμα,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Λόγω της γνωστής
ιδιαιτερότητας του οδικού κυκλώματος Σιθωνίας πρέπει να γίνει ιδιαίτερη
επισήμανση προς την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για την κατάστασή του. Στο
συγκεκριμένο οδικό κύκλωμα δεν έχει γίνει καμία συντήρηση, η απομάκρυνση
προϊόντων κατολίσθησης στο δρόμο δεν γίνετε ή όταν γίνετε, γίνετε με
καθυστέρηση, δεν έχει γίνει πρόσφατη διαγράμμιση και δεν κόβονται τα χόρτα στις
πλευρές του δρόμου μειώνοντας την ορατότητα σε ένα δρόμο που ήδη δεν έχει
ορατότητα. Όλα αυτά εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για την ομαλή κυκλοφορία του
και αποτελούν πηγές για την πρόκληση σοβαρών δυστυχημάτων αναλογιζόμενοι την
ιδιαιτερότητα που αυτό παρουσιάζει.


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 454/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 28/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ