Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:
22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λογοτριβή
Ελένη                                                    4) Δημητρός
Δημήτριος του Αστ.


5) Λαθούρη
Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ


6)
Αναγνωστάρας Γεώργιος


7)
Ψηλογιάννης Γεώργιος


8)
Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος


10)
Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος
Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης
Νικόλαος


13) Κωστίκας
Στυλιανός


14)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


15)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή
Γιαννούλα


17) Κατσίκης
Παναγιώτης


18) Πράτσας
Άγγελος


19) Πράτσας
Ιωάννης


20)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


21) Πετρίδης
Νικόλαος


22) Μάλαμα
Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα.
Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί
απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά το «Άνοιγμα
τραπεζικού λογαριασμού» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το
Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς
και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  453/2012


Θέμα: 4ο  εκτός ημ.
διατάξεως            


«Άνοιγμα τραπεζικού
λογαριασμού».


 


Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4
o) θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


            Θέτει υπόψη
του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 364/23.07.2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την
οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη, η Πράξη «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Δήμου
Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής» και ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης της
πράξης η ΕΕΤΑΑ Α.Ε..        
Για το λόγο αυτό πρέπει να ανοιχτεί ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός στην
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ), υποκατάστημα Νικήτης για να κατατίθενται τα
χρήματα από το ανωτέρω έργο.


Ύστερα από
τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω
πρόταση.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και
πρόταση του Δημάρχου,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Α) Το
άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ),
υποκατάστημα Νικήτης, για να κατατίθενται τα χρήματα από το ανωτέρω έργο.


Β)
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης να ενεργήσει για το άνοιγμα του
λογαριασμού.


 


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 453/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 28/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ