Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 25/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι δύο  (22) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή Γιαννούλα


17) Κατσίκης Παναγιώτης


18) Πράτσας Άγγελος


19) Πράτσας Ιωάννης


20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


21) Πετρίδης Νικόλαος


22) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας
Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης
Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Αποδοχή και κατανομή ποσών
146.350,00 και  53.660,00 € για κάλυψη
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ 3
η και 4η
εντολή)» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα
αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη
συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  450/2012


Θέμα: 1ο εκτός ημ. διατάξεως            


«Αποδοχή και κατανομή ποσών
146.350,00 και  53.660,00 € για κάλυψη
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ 3
η και 4η
εντολή)».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο
κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως,
ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου τα υπ’ αριθμ.: 47376/17-12-2012
και 47377/17-12-2012 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Δ/νση Αναπτ.
Προγρ., Δ/νση Αναπτ. Προγρ. & Δ.Ο., Τμήμα Αναπτ. Προγρ/των, σύμφωνα με τα
οποία κατανέμονται στο Δήμο μας τα ποσά
των 146.350,00 € και  
53.660,00 €  για
κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 ΣΑΤΑ (
3
η
και 4
η εντολή) . Τα ποσό
αυτά είχαν εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012.


Όπως
γνωρίζεται κατά τη σύνταξη του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2012, είχαν γραφεί
πιστώσεις για εκτέλεση και αποπληρωμή διαφόρων έργων, αρκετές από τις οποίες,
θα καλυφθούν από χρήματα προερχόμενα από ΣΑΤΑ (Ν. 1228/89).


Συνεπώς
παρίσταται ανάγκη καθορισμού των Κ.Α. του πρ/σμού των εξόδων του Δήμου, των
οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από χρήματα της ΣΑΤΑ (Ν. 1828/89) και κάλεσε το
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.


Ύστερα από τα
ανωτέρω παρίσταται ανάγκη κατανομής των ανωτέρω χρημάτων και ψηφίσεως της
σχετικής πίστωσης και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.


   Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του Δημάρχου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


 


Αποδέχεται
τα ποσά των 146.350,00 € και  53.660,00 €  για κάλυψη έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων έτους 2012 ΣΑΤΑ (
3η και 4η εντολή)


 


Α)
Καθορίζει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012 των
οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ συνολικού ποσού 146.350,00 €, προς κατανομή ποσού 146.350,00 € για την εκτέλεση διαφόρων έργων, ως εξής:


            1) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0024 πίστωση
9.280,10 € με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΕΠΑΛ
Νικήτης». (Ανάδοχος Χλιούμης Ανδρεάς)


            2) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0026 πίστωση
9.280,10 € με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη αίθουσας αθλητικών εγκαταστάσεων
Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά». (Ανάδοχος Χλιούμης Ανδρεάς)


            3) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0093 πίστωση
37.844,38 € με τίτλο «Βελτίωση επικίνδυνων σημείων της παραλιακής οδού Συκιάς
(Κάμπινγκ Μύλοι-Βαλτί)». (Ανάδοχος Λιάτος-Εγγλεζάκης Ο.Ε)


            4) Στον Κ.Α. 02.10.7425.0002 πίστωση
24.600,00 € με τίτλο «Συλλογή λιβαδικών φυτών (δειγματοληψία) και καταγραφή της
χορτολιβαδικής βλάστησης των δημοσίων δασών Νικήτης και Αγίου Νικολάου». (Ανάδοχος
Τουπλικιώτης Απόστολος)


            5) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0029 πίστωση
7.866,22 € με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγκιτσίου
(πρόταση επαναχρήσης)». (Ανάδοχος Μποζοπούλου Άννα).


            6) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0031 πίστωση
14.325,81 € με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγκιτσίου
(τοπογραφική μελέτης)». (Ανάδοχος Γκουλιοπούλου Βασιλικής).


            7) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0028 πίστωση
8.598,44 € με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγκιτσίου
(αποτύπωση-ανάλυση-τεκμηρίωση υφιστάμενης κατάστασης)». (Ανάδοχος Φαλελάκης
Κυριάκος).


            8) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0030 πίστωση
4.299,22 € με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγκιτσίου
(στατική μελέτη)». (Ανάδοχος Κουτσοτόλη Καλλιόπη).


            9) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0020 πίστωση
4.642,73 € με τίτλο «Μελέτη ΚΕΝΑΚ-ΗΛΜ ΕΠΑΛ Νικήτης». (Ανάδοχος Τρούλλος
Δημήτριος).


            10) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0041
πίστωση 9.275,45 € με τίτλο «Μελέτη αρχιτεκτονικών αίθουσας αθλητικών
δραστηριοτήτων Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά». (Ανάδοχος Αργυροπούλου Χριστίνα).


            11) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0042
πίστωση 4.636,78 € με τίτλο «Μελέτη στατικών αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων
Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά». (Ανάδοχος Ταγρές Νικόλαος).


            12) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0027
πίστωση 9.273,26 € με τίτλο «Τεύχη δημοπράτησης αίθουσας αθλητικών
δραστηριοτήτων και περιβάλλοντος χώρου Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά». (Ανάδοχος Δρίτσα
Ευθυμία).


            13) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0053
πίστωση 2.428,51 € με τίτλο «ειδική αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος χώρου
αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά». (Ανάδοχος Αργυροπούλου
Χριστίνα).


 


Β)
Καθορίζει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012 των
οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ συνολικού ποσού 53.660,00
€, προς κατανομή ποσού 53.660,00 € για την εκτέλεση διαφόρων έργων, ως εξής:


            1) Στον Κ.Α. 02.20.6262.0002 πίστωση
14.115,50 € με τίτλο «Πυροπροστασία χώρων απορριμμάτων 2006». (Ανάδοχος Παπαποστόλης
Απ.-Καμπασακάλης Μ. Ο.Ε.)


            2) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0038 πίστωση
14.944,50 € με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων αποχετευτικού ομβρίων». (Ανάδοχος Οξούζης
Χρήστος)


            3) Στον Κ.Α. 02.70.6142.0002 πίστωση
24.600,00 € με τίτλο «Καταμέτρηση κοινοχρήστων χώρων Παραλίας Νικήτης».
(Ανάδοχος Γιαννετάκη Γεωργία)


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 450/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 24/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ