Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 25/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι δύο  (22) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή Γιαννούλα


17) Κατσίκης Παναγιώτης


18) Πράτσας Άγγελος


19) Πράτσας Ιωάννης


20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


21) Πετρίδης Νικόλαος


22) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας
Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης
Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Αποδοχή και κατανομή ποσού
18.000,00 € από το Π.Δ.Ε.» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς
και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  451/2012


Θέμα: 2ο εκτός ημ. διατάξεως            


«Αποδοχή και κατανομή ποσού
18.000,00 € από το Π.Δ.Ε.».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα εκτός της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει
υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’
αριθμ.: 5044/13-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Δ/νση
Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικού, σύμφωνα με το οποίο κατανέμεται στο
Δήμο μας το ποσό των 18.000,00 €
 από
το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων για το έργο «Προγράμματα Νεολαίας» . Το ποσό
αυτό είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012.


Ύστερα από τα
ανωτέρω παρίσταται ανάγκη αποδοχής των ανωτέρω χρημάτων και κάλεσε το Δημοτικό
Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.


   Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Αποδέχεται
το ποσό των 18.000,00 €  από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων για το
έργο «Προγράμματα Νεολαίας» και εγγράφει πίστωση 18.000,00 € στον Κ.Α.
06.00.1317.0001 με τίτλο «Λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις».


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 451/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 28/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ