Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 24/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
μία (21) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22446/17-12-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι ένας (21) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Σπανός
Μιχαήλ


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Μάντσιος
Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                        3) Χαλκιά Άννα


4) Λογοτριβή Ελένη                                          4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  5) Τσιάρας
Εμμανουήλ


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6) Πετρίδης
Νικόλαος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή Γιαννούλα


17) Κατσίκης Παναγιώτης


18) Πράτσας Άγγελος


19) Πράτσας Ιωάννης


20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


21) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας
Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης
Γεώργιος και της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος..


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του θέματος της ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  449/2012


Θέμα: 1ο ημ. διατάξεως        


«Ψήφιση του προϋπολογισμού και
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Σιθωνίας, έτους 2013».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Μάντσιο Ιωάννη, υπάλληλο του οικονομικού τμήματος του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος
το πρώτο (1o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Σύμφωνα με τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:


«1. Για το μεσοπρόθεσμο
Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο
εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το
Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο
αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.


2. Σε ειδικό παράρτημα του
προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.


3. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που
αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει
ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση
αυτό.


4. Η Εκτελεστική Επιτροπή
συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ.
και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του
προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην
κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.


5.Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε
έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και
του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.


6.Συνοπτική οικονομική κατάσταση
του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1)
τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει,
σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η
παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.


7.Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι
αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν
διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι
υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί
έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων
υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο
Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον
προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.


8.Στις τοπικές και δημοτικές
κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού
του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι
δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με
βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος
του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.»


 


Κατ’
εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.
ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες
ορίζεται με την 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010.


 


Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 267 του ν. 3852/10 για την πρώτη εφαρμογή του Ν.3852/2010 ορίζονται τα
εξής:


«1. Οι δήμοι που συνιστώνται με
τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός του πρώτου τριμήνου
του 2011.


2.Στον προϋπολογισμό του νέου
δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των
συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του
προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω
προθεσμία, οι προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται
ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας
αυτής, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό
των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, πλην αυτών που αφορούν στις αποδοχές
προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών".


 


Σύμφωνα με την παρ.2
του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’ εφόσον
έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες,
αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και
84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών
ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010. Συνεπώς εφόσον,
όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν
απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.


 


Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 01/12/2012 συνεδρίασή της
σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης,
κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει
συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ.
3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) η Εκτελεστική Επιτροπή.


 


Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’
αριθ. 6/2012 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ
στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010.


 


Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας
όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και υπέβαλλε στο
Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 344/2012 
απόφασή της.


 


Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4
της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’)


«3.Για τον προσδιορισμό του ύψους
των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του
προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που
βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.».


 


Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι ο
προϋπολογισμός είναι χαμηλός, αυστηρός και συγκεκριμένος εξαιτίας της εποπτείας
και του παρατηρητηρίου. Καλεί το Δ.Σ. να τον ψηφίσουν σύμφωνα με τα νέα
δεδομένα. Ευχαριστεί του υπαλλήλους του Δήμου για τη δουλειά τους στη σύνταξη
του προϋπολογισμού.


 


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι ευχαριστεί τους υπαλλήλους του Δήμου για τη
δουλειά τους, αλλά οι κατευθύνσεις του Δημάρχου ήταν τέτοιες που οδήγησαν σε
ένα προϋπολογισμό φτωχό, διαχειριστικό, που δεν έχει προοδευτικό και
αναπτυξιακό χαρακτήρα. Είναι παρά πολλά τα ανείσπρακτα έσοδα, είναι πολλές οι
αμοιβές  προσωπικού και οι παροχές τρίτων
και δεν έχει γίνει αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου, πράγμα που μπορεί να
φέρει πάρα πολλά έσοδα. Καταψηφίζει τον προϋπολογισμό.


 


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας
Άγγελος αναφέρει ότι συγχαίρει τις υπηρεσίες του Δήμου για τη σύνταξη του
προϋπολογισμού. Ο πρ/σμός είναι αντιαναπτυξιακός και περιορισμένος, γίνεται μία
μίζερη διαχείριση, δεν εκμεταλλεύεται την περιουσία του Δήμου. Δεν ψηφίζει τον
προϋπολογισμό για λόγους αρχής.


 


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος αναφέρει ότι από τη στιγμή που πληρώσαμε φέτος 12
εκατομμύρια εκεί πρέπει να κινηθεί ο προϋπολογισμός. Φέτος δε θα μπορέσουμε να
εισπράξουμε 12 εκατομμύρια, παρόλα αυτά πρέπει να κινηθούμε σύμφωνα με τα
περσινά έσοδα. Τα νούμερα που αναφέρονται πρέπει να είναι πραγματικά, πρέπει να
φαίνονται όλα και να υπάρχει ανάπτυξη και όραμα. Παρόλα αυτά δίνει συγχαρητήρια
στους  υπαλλήλους του Δήμου και ψηφίζει
τον προϋπολογισμό.


 


Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα
Κυριακή αναφέρει ότι δεν έχει ψηφίσει τους προηγούμενους προϋπολογισμούς για τη
λογική και την τακτική τους. Ο προϋπολογισμός του 2013 είναι λιτός, δεν δίνει
κάτι στον πολίτη, λείπει ένα όραμα για μια καθημερινότητα. Δηλώνει παρούσα
γιατί δεν συμφωνεί με τη γενικότερη πολιτική, που επιβάλλεται στους Δήμους λόγω
του μνημονίου.


 


Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον
προϋπολογισμό και το ΕΠΔ του Δήμου οικονομικού έτους 2013.


 


Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε


– την περίπτ. α’
της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010


– τις παρ. 1-8
του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010


– την παρ.3 του
άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010


– τις παρ.1-3
του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,


– την ΚΥΑ οικ
50698/2-12-2011 με θέμα «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2012 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄)
απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».


– την υπ’ αριθ.
74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.
περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες


– την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ
5694/3.2.2011


– την υπ’ αριθ.
74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.
για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.


– Την υπ’ αριθ. 6/2012
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του
προϋπολογισμού και του ΕΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή


– Το σχέδιο του
προϋπολογισμού και του ΕΠΔ του Δήμου Σιθωνίας του έτους 2013, όπως συντάχθηκε
με την αριθ. 344/2012  Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής


Και έπειτα από διαλογική συζήτηση
και αφού επέφερε ορισμένες αλλαγές επί του σχεδίου


 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


 


Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του
έτους 2013 όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


 


Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ με τα επισυναπτόμενα
έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την
τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) εντός δεκαπέντε (15) ημερών
για έλεγχο.


 


Γ. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που
εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.


 


Δ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010
«πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν
εκτελείται.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Κωστίκας Στυλιανός, 5) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 6)
Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Γκαλή Γιαννούλα, 8) Λογοτριβή Ελένη, 9) Αναγνωστάρας
Γεώργιος, 10) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 11) Γκιώτης Νικόλαος, 12) Φάλκος Κωνσταντίνος,
13) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 14) Πετρίδης Νικόλαος, 15) Χριστοδούλου Νικόλαος,
16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.


 


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κατσίκης
Παναγιώτης, 4) Πράτσας Άγγελος, 5) Πράτσας Ιωάννης.


 


Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα
Κυριακή δηλώνει παρούσα.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 468/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


 


  Ο Πρόεδρος                                                                   Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                              Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 24/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ