Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 23/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι  (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά
Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Γκιώτης Νικόλαος


12) Κωστίκας Στυλιανός


13) Γιοβανούδας Βαρσάμης


14) Γεωργιάδης Αναστάσιος


15) Γκαλή Γιαννούλα


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Πράτσας Ιωάννης


19) Ρεβενικώτης Δημήτριος


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ.
Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει
εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος
αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  437/2012


Θέμα: 25ο       


«Έγκριση διενέργειας προμηθειών».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
εικοστό πέμπτο (25o)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν
εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο
το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72:
«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική
αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του
οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην
αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση
διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό
Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας
ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο
για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική
Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση
της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).


 


Ο Δήμος μας χρειάζεται να
προβεί στην προμήθεια:


Α) ανταλλακτικών
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας.
Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.25.6662.0030 του
προϋπολογισμού του Δήμου.


Β) σπόρων, φυτών και
δενδρυλλίων για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 3.000,00
Ευρώ, στον ΚΑ 02.35.6692.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου.


Καλείται το Δημοτικό
Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια των εν λόγω προμηθειών.


 


Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 65 και
72 του Ν.3852/2010,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας :


Α) ανταλλακτικών
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας.
Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.25.6662.0030 του
προϋπολογισμού του Δήμου.


Β) σπόρων, φυτών και
δενδρυλλίων για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση
3.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.35.6692.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου.


 


Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με  απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με
το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 437/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 07/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ