Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 23/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι  (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά
Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Γκιώτης Νικόλαος


12) Κωστίκας Στυλιανός


13) Γιοβανούδας Βαρσάμης


14) Γεωργιάδης Αναστάσιος


15) Γκαλή Γιαννούλα


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Πράτσας Ιωάννης


19) Ρεβενικώτης Δημήτριος


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ.
Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει
εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος
αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  436/2012


Θέμα: 24ο       


«Έγκριση 1ου ΑΠΕ για
το έργο «Μικρές επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Τ.Κ.Νικήτης»».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
εικοστό τέταρτο (24o)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


            Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σιθωνίας, Τμήμα
Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με το οποίο αποστέλλεται στο Δ.Σ. ο 1
ος
ΑΠΕ  για το έργο «Μικρές επεκτάσεις
δικτύων αποχέτευσης Τ.Κ.Νικήτης», αρ. μελ. 113/2012 με ανάδοχο τον κ. Σαμαρά
Άγγελο, για έγκριση.


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση
του 1
ου ΑΠΕ η συνολική δαπάνη του έργου με τις εκτιμώμενες
αναθεωρήσεις τιμών και τον Φ.Π.Α. ανέρχεται στα 12.633,00 €.


 


Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε γιατί
είχαμε αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών που προβλέπονταν στην αρχική
μελέτη, οι οποίες καλύφθηκαν από τα απρόβλεπτα.


 


Σύμφωνα με τις προβλέψεις του
άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.0.2008): «Κύρωση της κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προϊσταμένη
του έργου αρχή, καλείται σήμερα να εγκρίνει τον 1
ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών του προαναφερόμενου έργου. 


 


Ύστερα από το ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του ανωτέρω ΑΠΕ.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τον
ανωτέρω ΑΠΕ,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Εγκρίνει τον 1ο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου: «Μικρές επεκτάσεις δικτύων
αποχέτευσης Τ.Κ.Νικήτης», αρ. μελ. 113/2012, με ανάδοχο τον κ. Σαμαρά Άγγελο.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Αναγνωστάρας
Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Κωστίκας Στυλιανός, 12) Τσιάρας
Εμμανουήλ, 13) Πράτσας Άγγελος, 14) Πράτσας Ιωάννης, 15) Ρεβενικιώτης
Δημήτριος, 16) Κατσίκης Παναγιώτης, 17) Μάλαλμα Κυριακή, 18) Φάλκος
Κωνσταντίνος, 19) Πετρίδης Νικόλαος, 20) Χαλκιά Άννα.


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 3)
Γεωργιάδης Αναστάσιος.


Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Γκαλή
Γιαννούλα δηλώνει παρούσα.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 436/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 07/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ