Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 16/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
επτά  (27) του μηνός Αυγούστου του έτους
2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 15235/23-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Ντέμπλας Κυπαρίσσης


2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Λαθούρη Πάργα
Μαρία


3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3)
Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4) Παπαστεργίου
Αχιλλέας


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Μάντσιος Βασίλειος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Γκιώτης Νικόλαος                                                  8)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Κατσίκης Παναγιώτης


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Τσιάρας Εμμανουήλ


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης                                        11)
Πράτσας Ιωάννης


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


13) Πράτσας Άγγελος                                                 13)
Πετρίδης Νικόλαος


14) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι κ. Παρδάλης Γεώργιος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, κ. Καπλάνης
Γεώργιος Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου,
νομίμως κληθέντες.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος και 3) κ. Παπαστεργίου
Αχιλλέας, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου
Δ.Σ. στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Κατσίκης Παναγιώτης και 2) κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γκιώτης Νικόλαος και 2) κ.
Φάλκος Κωνσταντίνος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ .Γιοβανούδας
Βαρσάμης, 2) κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, 4) κ.
Πετρίδης Νικόλαος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  286/2012


Θέμα: 23ο  ημ. διατάξεως       


«Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσληψη
προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
εικοστό τρίτο (23o)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.:
Β127287/31.07.2012 εγκύκλιος του ΟΑΕΔ για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των
δήμων για πρόσληψη προσωπικού μέσω του οριστικού κυλιόμενου πίνακα κατάταξης
ανέργων έτους 2012 για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σύμφωνα με την οποία:


Οι δήμοι που επιθυμούν να
προσλάβουν προσωπικό βάσει του οριστικού κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων
έτους 2012 για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία θα πρέπει να υποβάλλουν
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο την ειδική «Ηλεκτρονική αίτηση δήμων για την
υπόδειξη ανέργων για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία με ιδίους πόρους», η
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) καθώς και στο σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed/gr/).
Η αίτηση αποστέλλεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΚΠΑ2 του
Ο.Α.Ε.Δ. στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο Δήμος.


Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι
φορείς πρόσληψης (δήμοι) να αποκτήσουν στο σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων του
ΟΑΕΔ, θα πρέπει να επισκεφθούν την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2)του ΟΑΕΔ της περιοχής
τους για την απόκτηση κλειδάριθμου προσκομίζοντας τα απαραίτητα νομιμοποιητικά
δικαιολογητικά:


1)     
Το απόσπασμα του ΦΕΚ 87/07.06.2012 (Ν.3852/2010) όπου
αναφέρεται η σύσταση του Δήμου.


2)     
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα
αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου παραλαβής του κλειδάριθμου από τον
ΟΑΕΔ.


 


Προτείνεται η αναβολή της
συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρίασης.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την
ανωτέρω εγκύκλιο του ΟΑΕΔ,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Την αναβολή της συζήτησης του
θέματος.


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 286/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 30/08/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ