Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 16/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
επτά  (27) του μηνός Αυγούστου του έτους
2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 15235/23-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Ντέμπλας Κυπαρίσσης


2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Λαθούρη Πάργα
Μαρία


3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3)
Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4) Παπαστεργίου
Αχιλλέας


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Μάντσιος Βασίλειος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Γκιώτης Νικόλαος                                                  8)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Κατσίκης Παναγιώτης


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Τσιάρας Εμμανουήλ


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης                                        11)
Πράτσας Ιωάννης


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


13) Πράτσας Άγγελος                                                 13)
Πετρίδης Νικόλαος


14) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι κ. Παρδάλης Γεώργιος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, κ. Καπλάνης
Γεώργιος Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου,
νομίμως κληθέντες.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος και 3) κ. Παπαστεργίου
Αχιλλέας, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου
Δ.Σ. στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Κατσίκης Παναγιώτης και 2) κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γκιώτης Νικόλαος και 2) κ.
Φάλκος Κωνσταντίνος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γιοβανούδας
Βαρσάμης, 2) κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, 4) κ.
Πετρίδης Νικόλαος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  287/2012


Θέμα: 24ο  ημ. διατάξεως       


«Πρόσληψη προσωπικού (δίμηνου) για την αντιμετώπιση
εκτάκτων και επειγουσών αναγκών (Πολιτική Προστασία)».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
εικοστό τέταρτο (24ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Έχοντας υπόψη:


1.     
Tη
μεγάλη δασοκάλυψη του Δήμου μας.


2.     
Την 
ύπαρξη δύο (2) ενεργών ΧΑΔΑ εντός της περιφέρειας του Δήμου μας και τις
ανάγκες που γεννούνται για την φύλαξή τους (μεγάλος όγκος απορριμμάτων λόγω
τουριστικής περιόδου-μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω της γειτνίασής τους με
δασικές εκτάσεις και οικισμούς) .


3.     
Την ύπαρξη πέντε (5) μικρών ευέλικτων
πυροσβεστικών αυτοκινήτων (4
x4)
καθώς και δύο (2) οχημάτων μεταφοράς και εκτόξευσης νερού, τα οποία
χρησιμοποιούνται για διαρκή επιτήρηση και άμεση επέμβαση, όπου χρειασθεί η
παρουσία τους, και των οποίων  η
συμβολή  και η προσφορά τους έχει
εκτιμηθεί από όλους τους φορείς.


4.      Το γεγονός, ότι
διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο (έως τέλη Οκτωβρίου) και ήδη πρέπει να εργαστούμε και να επιμείνουμε προς τον τομέα της
πρόληψης
έχοντας κατά νου την μεγάλη φωτιά στο Άγιο Όρος – Ουρανούπολη και
η οποία κατέστρεψε μεγάλες εκτάσεις πλησίον του Δήμου μας. 


5.       


Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης
προσωπικού δίμηνων συμβάσεων ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά και να στελεχωθούν
οι ανωτέρω υπηρεσίες που προσφέρει  ο
δήμος επικουρικά , στον τομέα πρόληψης-επέμβασης και πυρόσβεσης.


 


Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1Οδηγοί
πυροσβεστικού 4x47Σε
καθημερινή βάση (και ρεπό)2Συνοδοί
πυροσβεστικού 4×415Σε
καθημερινή βάση (και ρεπό)3Οδηγοί
οχημάτων 3,5t2Σε
καθημερινή βάση (και ρεπό)4Συνοδοί
οχημάτων 3,5t6Σε
καθημερινή βάση (και ρεπό)5Εργάτες (για
τον έλεγχο και την προστασία των  ΧΑΔΑ)6Σε
καθημερινή βάση (και ρεπό)Σύνολο36 
 


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έπειτα διαλογική
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 1. το άρθρο 206 του Ν. 3584/07

 2. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν.
  2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09

 3. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του
  έτους 2012 του Δήμου  Σιθωνίας

 4. την
  Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003

 5. την Εγκύκλιο
  5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ
  5345/4-2-2005

 6. το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Α. Την   πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα
έξι (36) ατόμων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών (Πολιτική Προστασία), για τις κάτωθι κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο (2μηνο).


 


Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1Οδηγοί
πυροσβεστικού 4x47Σε
καθημερινή βάση (και ρεπό)2Συνοδοί
πυροσβεστικού 4×415Σε
καθημερινή βάση (και ρεπό)3Οδηγοί
οχημάτων 3,5t2Σε
καθημερινή βάση (και ρεπό)4Συνοδοί
οχημάτων 3,5t6Σε
καθημερινή βάση (και ρεπό)5Εργάτες (για
τον έλεγχο και την προστασία των  ΧΑΔΑ)6Σε
καθημερινή βάση (και ρεπό)Σύνολο36 
 


 


Β. Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει την πίστωση πού είναι
γραμμένη στους Κ.Α. 02.20.6041, Κ.Α. 02.20.6054, του πρ/σμού των εξόδων του
Δήμου οικ. έτους 2012.


 


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 3) Χριστοδούλου
Νικόλαος, 4) Χαλκιά Άννα, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Λογοτριβή Ελένη, 7)
Κωστίκας Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 9) Κατσίκης
Παναγιώτης, 10) Γκαλή Γιαννούλα.


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Πράτσας Άγγελος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος και 3) Μάλαμα Κυριακή.


 


 


 


 


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 287/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 30/08/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ