Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 16/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
επτά  (27) του μηνός Αυγούστου του έτους
2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 15235/23-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Ντέμπλας Κυπαρίσσης


2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Λαθούρη Πάργα
Μαρία


3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3)
Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4) Παπαστεργίου
Αχιλλέας


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Μάντσιος Βασίλειος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Γκιώτης Νικόλαος                                                  8)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Κατσίκης Παναγιώτης


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Τσιάρας Εμμανουήλ


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης                                        11)
Πράτσας Ιωάννης


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


13) Πράτσας Άγγελος                                                 13)
Πετρίδης Νικόλαος


14) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι κ. Παρδάλης Γεώργιος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, κ. Καπλάνης
Γεώργιος Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου,
νομίμως κληθέντες.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος και 3) κ. Παπαστεργίου
Αχιλλέας, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου
Δ.Σ. στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Κατσίκης Παναγιώτης και 2) κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γκιώτης Νικόλαος και 2) κ.
Φάλκος Κωνσταντίνος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γιοβανούδας
Βαρσάμης, 2) κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, 4) κ.
Πετρίδης Νικόλαος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  285/2012


Θέμα: 22ο  ημ. διατάξεως       


«Σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Δικηγόρο κ. Κόκκινο Δημήτριο, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο (22o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


            Σύμφωνα
με την παρ. 1β του άρθρου 103 του Ν.3853/2010 κάθε Δήμος μπορεί να συνιστά ή να
έχει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την διοίκηση και διαχείριση ζώνης
λιμένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


            Πλην
όμως την για τη σύσταση των εν λόγω νομικών προσώπων εξακολουθεί να ισχύει η
προβλεπόμενη στο άρθρο 28 του Ν.2739/99(Α180) διαδικασία βάσει και της υπ’
αριθμ. οικ. 4569/27-01-2011 εγκυκλίου ΥΠΕΣΑΗΔ.


            Ειδικότερα
το ανωτέρω άρθρο προβλέπει τα εξής:


Με Προεδρικά Διατάγματα που
εκδίδονται με πρόταση των Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά τη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου
μπορούν να μεταφέρονται σε Δήμους αρμοδιότητες υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση
του παρόντος Λιμενικών Ταμείων.


            Η
ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι έχει δοθεί εάν παρέλθει άπρακτο δίμηνο αφότου
ζητήθηκε.


            Σύμφωνα
με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση ενός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
προϋποθέτει καταρχάς τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του υφιστάμενου Λιμενικού Ταμείου
Χαλκιδικής στο Δήμο Σιθωνίας με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.


Το Σχετικό αίτημα πρέπει να
υποβληθεί στην αρμόδια για τη χάραξη της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής Διεύθυνσης
του ΥΘΥΝΑΛ (Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής).


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Σιθωνίας.


          Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του δικηγόρου και τις ανωτέρω διατάξεις,


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Γνωμοδοτεί θετικά για τη μεταφορά
των αρμοδιοτήτων, για τα λιμάνια που βρίσκονται εντός του Δήμου Σιθωνίας, από
το  Λιμενικό Ταμείο Χαλκιδικής στο Δήμο
Σιθωνίας και η αρμοδιότητα θα ασκηθεί από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Σιθωνίας» με έδρα τον Όρμο Παναγίας Δ.Κ. Αγ. Νικολάου
του Δήμου Σιθωνίας.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 285/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 30/08/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ