Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ»

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ»

6.1. Διακήρυξη Αναλυτική Τελική 2022.10.20 (ΠΚ) 24588 22PROC011698299

6.2 Τιμολόγιο – 2022.10.20 (ΠΚ) – Τελικό

6.3 Προυπολογισμός – 2022.10.20 (ΠΚ) – Τελ.._

6.4. Έντυπο Προσφοράς – 2022.10.20 (ΠΚ) – Τε.._

6.5. ΣΑΥ – 2022.10.20 (ΠΚ) – Τελικό

6.6. ΦΑΥ – 2022.10.20 (ΠΚ) – Τελικό

6.7. Τεχνική Έκθεση – 2022.10.20 (ΠΚ) – Τελι.._

6.8 ΤΣΥ ΗΜ – 2022.10.20 (ΠΚ) – Τελικό

6.8. ΕΣΥ – 2022.10.20 (ΠΚ) – Τελικό (νέο)

6.9. Χρονοδιάγραμμα – 2022.10.20 (ΠΚ) – Τελι.._

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ»

Ο Δήμαρχος Σιθωνιας,  διακηρύσσει ότι την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 22:00μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), Δημοπρασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τις διατάξειςnτου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τού έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ».

 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 5074647 .

Το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ» συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

α) κατηγορία Οικοδομικων Εργων, με προϋπολογισμό 207.720,24€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και

β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικων Εργων, με προϋπολογισμό 43.271,31€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 22/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας, ανέρχεται στο ποσό των 264.516,13€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 328.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του Δικαιούχου στο Δημαρχείο, Νικήτη ΤΚ 63077 άμεσα και δωρεάν από τον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimossithonias.gr , μέχρι τις 12/12/2022 (ημερομηνία).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα στην κατηγορία Α2 και άνω για τα Οικοδομικα Εργα (για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στην βασική τους στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ Α’ βαθμίδας) και στην κατηγορία Α1 και άνω για τα Η/Μ ΕΡΓΑ (για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας).

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 5.290,32€ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σιθωνίας.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την διακήρυξη.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι Δωδεκα (12) μήνες (365 ημερολογιακές ημέρες).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ».

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σιθωνίας, αρμόδιος υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα (τηλ.:2375350100 e-mail: protokolo@dimossithonias.gr ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας (τηλ.:2375081325 e-mail: dimkaradimou@yahoo.gr ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Τρίτη, 29/11/2022.

O Δήμαρχος Σιθωνίας

Ντεμπλας Κυπαρισσης