Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 41Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                              Νικήτη 25/11/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                              Αριθμ.Πρωτ.:24355
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Βελτίωση Ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας»» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

2. Έγκριση Πρακτικών  Ι/18-11-2022 & ΙΙ/24-11-2022 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  της προμήθειας,ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2023 – 2024" (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

3. Παραλαβή μελετών για «Τεχνική μελέτη και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαδικασίας νομιμοποίησης αμμοκρατών Νικήτης» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1 ου  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «Μελέτη υδραυλικού σχεδιασμού αποχετευτικού δικτύου οικισμού Πόρτο Κουφό» αρ. 26/2022 (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  ««Μελέτη υδραυλικού σχεδιασμού αποχετευτικού δικτύου οικισμού Τορώνης» αρ. 27/2022 (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

6.  Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση ‘Αχλάδα’ κατά της εταιρίας «HAPPH HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

7. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ), του Κ.Τ. και του Α.Τ., κατά του Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

8. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) (Εισηγ. κα ΓιουβαρλάκηΑικατερίνη)

9. Έγκριση της υπ’αριθ.122/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σ ιθωνίας με θέμα «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ. Σιθωνίας έτους 2022». (Εισηγ. κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

         Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Εισηγητές των θεμάτων
3. Γραφείο Αντιπολίτευσης