Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 18/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13254/19-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.  3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
4) Λογοτριβή Ελένη                       4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία              5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος           6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος              7) Πετρίδης Νικόλαος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος            8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Γιοβανούδας Βαρσάμης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ.Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα.Μάλαμα Κυριακή και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος προσήλθε κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κων/νος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά την έναρξη συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κ.Πράτσας Ιωάννης, κ.Αναγνωστάρας Γεώργιος, κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης είναι εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Επιστρέφει στην αίθουσα του συμβουλίου ο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης στην έναρξη του τέταρτου θέματος της ημ.διατάξεως και φεύγει εκτός αίθουσας ο κ.Πράτσας Άγγελος. Επιστρέφουν στην αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης επιστρέφει στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  253/2011
Θέμα: 5ο    
«Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών των με αριθμό ΚΑΕΚ 490630413001, 490630414001, 49063ΕΚ00094 γεωτεμαχίων».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:  
Όπως διαπιστώσατε, το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου, που επισυνάπτεται στην παρούσα, εμφανίζει το Ελληνικό Δημόσιο, ως φερόμενο ιδιοκτήτη του με αριθμό ΚΑΕΚ 49063/0413/001/0/0 γεωτεμαχίου της Τ.Κ. Σάρτης. Επιπλέον, μετά από σχετική έρευνα, προέκυψε ότι το παραπάνω γεωτεμάχιο, εμβαδού 8.870τ.μ., αποτελεί τμήμα του με αριθμό 449 οικοπέδου, του 81 Ο.Τ., του Οικισμού της Σάρτης, συνολικού εμβαδού 23.428τ.μ..
Όμως, από τον επισυναπτόμενο πίνακα οριστικής διανομής Συνοικισμού «Ν. ΑΦΗΣΙΑ», προκύπτει ότι το προαναφερόμενο οικόπεδο παραχωρήθηκε στην άλλοτε Κοινότητα Σάρτης, με τη συμπληρωματική διανομή έτους 1982. Το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου αυτού, οριοθετείται από τμήμα του με αριθμό ΚΑΕΚ 49063/0414/001/0/0 γεωτεμαχίου και τμήμα της με αριθμό ΚΑΕΚ 49063ΕΚ00094 Ειδικής Έκτασης.
Συνεπώς, πριν εκπνεύσει η τασσόμενη από το άρθρο 6 του Ν.2264/98 ημερομηνία και πριν η αρχικές εγγραφές παράξουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ του φερόμενου δικαιούχου (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ), ο Δήμος μας, οφείλει να προβεί στη διόρθωση τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σήμερα να ζητήσει την έναρξη τις διαδικασίας διόρθωσης των παραπάνω αρχικών εγγραφών (διόρθωση πρόδηλου σφάλματος ή αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου) και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια.
Ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης προτείνει να εξουσιοδοτηθεί ο δικηγόρος του Δήμου κ.Κόκκινος  να ερευνήσει στο Υποθηκοφυλακείο Συκιάς για το αν έχει εκδοθεί οριστικός τίτλος κυριότητας για το συγκεκριμένο ακίνητο, αν δεν έχει εκδοθεί να γίνει αίτημα παραχώρησης απ΄ το Ελληνικό Δημόσιο.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία και τα ανωτέρω έγγραφα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1) Τη διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών των με αριθμό ΚΑΕΚ 490630413001, 490630414001, 49063ΕΚ00094 γεωτεμαχίων.
2) Εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο του Δήμου κ.Κόκκινο Δημήτριο  να ερευνήσει στο Υποθηκοφυλακείο Συκιάς για το αν έχει εκδοθεί οριστικός τίτλος κυριότητας για το συγκεκριμένο ακίνητο, αν δεν έχει εκδοθεί να γίνει αίτημα παραχώρησης απ΄ το Ελληνικό Δημόσιο.
3) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 253/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 26/08/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ