Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 18/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13254/19-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας              1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης               2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.  3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
4) Λογοτριβή Ελένη                       4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία              5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος           6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος               7) Πετρίδης Νικόλαος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος              8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Γιοβανούδας Βαρσάμης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ.Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα.Μάλαμα Κυριακή και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος προσήλθε κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κων/νος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά την έναρξη συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κ.Πράτσας Ιωάννης, κ.Αναγνωστάρας Γεώργιος, κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης είναι εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Επιστρέφει στην αίθουσα του συμβουλίου ο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης στην έναρξη του τέταρτου θέματος της ημ.διατάξεως και φεύγει εκτός αίθουσας ο κ.Πράτσας Άγγελος. Επιστρέφουν στην αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης επιστρέφει στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  252/2011
Θέμα: 4ο    
«Τροποποίηση προϋπολογισμού».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:  
Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 1.027.700,00 € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.15.7133.0026 ποσού 25.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού στο ΕΠΑΛ».
2) Στον Κ.Α. 02.15.7133.0027 ποσού 7.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια κουρτινών και κουρτινόξυλων στο ΕΠΑΛ».
3) Στον Κ.Α. 02.25.7326.0004 ποσού 327.700,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Συκιάς ».
4) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0092 ποσού 74.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εργασίες σταθεροποίησης και τελικής οριοθέτησης παραλιακού δρόμου Συκιάς (ΑΛΑΤΙ)».
5) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0093 ποσού 74.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Βελτίωση επικίνδυνων σημείων της παραλιακής οδού Συκιάς (Camping Μύλοι-Βαλτί)».
6) Στον Κ.Α. 02.15.7321.0036 ποσού 45.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα».
7) Στον Κ.Α. 02.25.7331.0006 ποσού 400.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων-Αντλιοστασίων Λυμάτων – Αντλιοστασίων Ύδρευσης- Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ομβρίων και Λυμάτων Δήμου Σιθωνίας».
8) Στον Κ.Α. 02.10.6673.0007 ποσού 5.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση μικροφωνικών εγκαταστάσεων».
9) Στον Κ.Α. 02.00.6736.0002 ποσού 20.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων στις στάνες των αιγοπροβάτων».
10) Στον Κ.Α. 02.15.7326.0009 ποσού 30.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Σάρτης».
11) Στον Κ.Α. 02.10.6051.0001 ποσού 1.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού υπ.Δ/κου-Οικ/κου».
12) Στον Κ.Α. 02.70.6011 ποσού 3.500,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών & γενικά ή ειδικά επιδόματα) λοιπών υπηρεσιών».
13) Στον Κ.Α. 02.70.6012 ποσού 1.500,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας-έξοδα κίνησης λοιπών υπηρεσιών».
14) Στον Κ.Α. 02.10.6022.0001 ποσού 5.500,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «αποζημίωση υπερωριακής εργασίας-έξοδα κίνησης, προσωπικού αορίστου χρόνου υπ.Δ/κου-Οικ/κου».
15) Στον Κ.Α. 02.00.6121.0002 ποσού 3.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα παράστασης Αντιδημάρχων».
16) Στον Κ.Α. 02.00.6121.0003 ποσού 2.500,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα παράστασης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου».
17) Στον Κ.Α. 02.00.6121.0004 ποσού 2.500,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα παράστασης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων».
18) Στον Κ.Α. 02.80.8111.0008 ποσού 500,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αμοιβή πρακτικογράφου Δημοτικού & Τοπικού Συμβουλίου παρελθούσης χρήσης».

Για το λόγο αυτό προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 ως εξής:
Α) Την κατάργηση των κωδικών: 1) Κ.Α. 02.30.7323.0079 ποσού 6.926,00 € με τίτλο «Διαγραμμίσεις Δ.Κ.Νικήτης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 2) Κ.Α. 02.30.7323.0080 ποσού 6.926,00 € με τίτλο «Διαγραμμίσεις Δ.Κ.Αγ.Νικολάου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 3) Κ.Α. 02.30.7323.0082 ποσού 6.926,00 € με τίτλο «Διαγραμμίσεις Τ.Κ.Μεταγγιτσίου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 4) Κ.Α. 02.30.7323.0084 ποσού 6.926,00 € με τίτλο «Διαγραμμίσεις Τ.Κ.Σάρτης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 5) Κ.Α. 02.30.7323.0085 ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Σήμανση Σάρτης» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 6) Κ.Α. 02.30.7323.0086 ποσού 100.000,00 € με τίτλο «Οδική Σήμανση» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 7) Κ.Α. 02.30.7323.0087 ποσού 20.000,00 € με τίτλο «Σήμανση Ν.Μαρμαρά» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, και τη μεταφορά των ανωτέρω  ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Β) Μεταφορά  πιστώσεων: 1) Μεταφέρει πίστωση 11.500,00  € από τον Κ.Α. 02.20.6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών & γενικά ή ειδικά επιδόματα) Υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού τακτικού προσωπικού», στο αποθεματικό κεφάλαιο, 2) Μεταφέρει  πίστωση 708.496,00 € από τον Κ.Α. 02.25.6265.0012 με τίτλο «Εργασίες επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης», στο αποθεματικό κεφάλαιο, 3) Μεταφέρει πίστωση 50.000,00 € από τον κ.Α. 02.15.7132.0001 με τίτλο «Προμήθεια λεωφορείων» στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011, ως προς τα έξοδα ως εξής:
Α) Καταργεί τους κωδικούς: 1) Κ.Α. 02.30.7323.0079 ποσού 6.926,00 € με τίτλο «Διαγραμμίσεις Δ.Κ.Νικήτης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 2) Κ.Α. 02.30.7323.0080 ποσού 6.926,00 € με τίτλο «Διαγραμμίσεις Δ.Κ.Αγ.Νικολάου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 3) Κ.Α. 02.30.7323.0082 ποσού 6.926,00 € με τίτλο «Διαγραμμίσεις Τ.Κ.Μεταγγιτσίου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 4) Κ.Α. 02.30.7323.0084 ποσού 6.926,00 € με τίτλο «Διαγραμμίσεις Τ.Κ.Σάρτης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 5) Κ.Α. 02.30.7323.0085 ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Σήμανση Σάρτης» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 6) Κ.Α. 02.30.7323.0086 ποσού 100.000,00 € με τίτλο «Οδική Σήμανση» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 7) Κ.Α. 02.30.7323.0087 ποσού 20.000,00 € με τίτλο «Σήμανση Ν.Μαρμαρά» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, και τη μεταφορά των ανωτέρω  ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων.
Β) Μεταφέρει τις πιστώσεις: 1) Μεταφέρει πίστωση 11.500,00  € από τον Κ.Α. 02.20.6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών & γενικά ή ειδικά επιδόματα) Υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού τακτικού προσωπικού», στο αποθεματικό κεφάλαιο, 2) Μεταφέρει  πίστωση 708.496,00 € από τον Κ.Α. 02.25.6265.0012 με τίτλο «Εργασίες επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης», στο αποθεματικό κεφάλαιο, 3) Μεταφέρει πίστωση 50.000,00 € από τον κ.Α. 02.15.7132.0001 με τίτλο «Προμήθεια λεωφορείων» στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων.
Μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει συνολική πίστωση 1.027.700,00 € για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.15.7133.0026 ποσού 25.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού στο ΕΠΑΛ».
2) Στον Κ.Α. 02.15.7133.0027 ποσού 7.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια κουρτινών και κουρτινόξυλων στο ΕΠΑΛ».
3) Στον Κ.Α. 02.25.7326.0004 ποσού 327.700,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Συκιάς ».
4) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0092 ποσού 74.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εργασίες σταθεροποίησης και τελικής οριοθέτησης παραλιακού δρόμου Συκιάς (ΑΛΑΤΙ)».
5) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0093 ποσού 74.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Βελτίωση επικίνδυνων σημείων της παραλιακής οδού Συκιάς (Camping Μύλοι-Βαλτί)».
6) Στον Κ.Α. 02.15.7321.0036 ποσού 45.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα».
7) Στον Κ.Α. 02.25.7331.0006 ποσού 400.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων-Αντλιοστασίων Λυμάτων – Αντλιοστασίων Ύδρευσης- Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ομβρίων και Λυμάτων Δήμου Σιθωνίας».
8) Στον Κ.Α. 02.10.6673.0007 ποσού 5.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση μικροφωνικών εγκαταστάσεων».
9) Στον Κ.Α. 02.00.6736.0002 ποσού 20.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων στις στάνες των αιγοπροβάτων».
10) Στον Κ.Α. 02.15.7326.0009 ποσού 30.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Σάρτης».
11) Στον Κ.Α. 02.10.6051.0001 ποσού 1.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού υπ.Δ/κου-Οικ/κου».
12) Στον Κ.Α. 02.70.6011 ποσού 3.500,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών & γενικά ή ειδικά επιδόματα) λοιπών υπηρεσιών».
13) Στον Κ.Α. 02.70.6012 ποσού 1.500,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας-έξοδα κίνησης λοιπών υπηρεσιών».
14) Στον Κ.Α. 02.10.6022.0001 ποσού 5.500,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «αποζημίωση υπερωριακής εργασίας-έξοδα κίνησης, προσωπικού αορίστου χρόνου υπ.Δ/κου-Οικ/κου».
15) Στον Κ.Α. 02.00.6121.0002 ποσού 3.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα παράστασης Αντιδημάρχων».
16) Στον Κ.Α. 02.00.6121.0003 ποσού 2.500,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα παράστασης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου».
17) Στον Κ.Α. 02.00.6121.0004 ποσού 2.500,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα παράστασης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων».
18) Στον Κ.Α. 02.80.8111.0008 ποσού 500,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αμοιβή πρακτικογράφου Δημοτικού & Τοπικού Συμβουλίου παρελθούσης χρήσης».
Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) Παπαλέξης Κων/νος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Αρσένης Καλλικρατίδας, 8) Παστογιάννης Γεώργιος, 9) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 10) Γκιώτης Νικόλαος, 11) Μάλαμα Κυριακή, 12) Κατσίκης Παναγιώτης, 13) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 14) Φάλκος Κων/νος.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος δεν ψηφίζει διότι είναι η 5η τροποποίηση και να παραμείνει ο πρ/σμός ως έχει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 252/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 26/08/2011
Ο Πρόεδρος

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ