Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 18/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13254/19-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας              1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.  3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
4) Λογοτριβή Ελένη                       4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία             5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος          6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος             7) Πετρίδης Νικόλαος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος           8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Γιοβανούδας Βαρσάμης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ.Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα.Μάλαμα Κυριακή και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος προσήλθε κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κων/νος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά την έναρξη συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κ.Πράτσας Ιωάννης, κ.Αναγνωστάρας Γεώργιος, κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης είναι εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Επιστρέφει στην αίθουσα του συμβουλίου ο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης στην έναρξη του τέταρτου θέματος της ημ.διατάξεως και φεύγει εκτός αίθουσας ο κ.Πράτσας Άγγελος. Επιστρέφουν στην αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης επιστρέφει στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  251/2011
Θέμα: 3ο    
«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Εκπόνηση και Επικαιροποίηση μελετών για την αναβάθμιση κρίσιμων περιοχών και παραλιακών – λιμενικών ζωνών του Δήμου Σιθωνίας», με τη διαδικασία συμφωνίας – πλαίσιο του άρθρου 8 του Ν.3316/2005.».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:  
Σας γνωρίζουμε ότι για την εκπόνηση μελετών, για τις οποίες δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά ορισμένα στοιχεία, όπως π.χ. ο απαιτούμενος αριθμός των επιμέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επιμέρους μελετών, οι χώροι στους οποίους θα εκτελεστούν οι συμβάσεις, κ.α., ο νόμος παρέχει ένα χρήσιμο και ευέλικτο εργαλείο που αφορά την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο (Άρθρο 8 Ν.3316/2005).
Σκοπός της συμφωνίας – πλαίσιο είναι η άμεση αντιμετώπιση των αναγκών εκπόνησης μελετών, οι οποίες θα συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της Υπηρεσίας μας και θα καταστήσουν εφικτή την ένταξη Έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Η προεκτιμούμενη αμοιβή της προκηρυχθείσας συμφωνίας – πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σήμερα να λάβει απόφαση έγκρισης εκκίνησης της διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού για την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.3316/2005: «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την εκκίνηση της διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Εκπόνηση και Επικαιροποίηση μελετών για την αναβάθμιση κρίσιμων περιοχών και παραλιακών – λιμενικών ζωνών του Δήμου Σιθωνίας», με τη διαδικασία συμφωνίας – πλαίσιο του άρθρου 8 του Ν.3316/2005.
Η προεκτιμούμενη αμοιβή της προκηρυχθείσας συμφωνίας – πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.70.7413.0030 του πρ/σμού του Δήμου έτους 2011.


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος, 2) Λαθούρη πάργα Μαρία, 3) Λογοτριβή Ελένης, 4) Κωστίκας Στυλιανός, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Αρσένης Καλλικρατίδας, 7) Παστογιάννης Γεώργιος, 8) Γκιώτης Νικόλαος, 9) Μάλαμα Κυριακή, 10) Κατσίκης Παναγιώτης, 11) Χριστοδούλου Νικόλαος, 12) Φάλκος Κων/νος.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος δεν ψηφίζει γιατί δεν υπάρχει καμία ωφέλεια και δεν υπάρχει καμία περίπτωση ένταξης των έργων που γίνονται αορίστως, 2) κ.Πράτσας Άγγελος, ο οποίος δεν ψηφίζει για μελέτες που μένουν σε αχρηστία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 251/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 26/08/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ