Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 12/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαπέντε (15) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Λογοτριβή Ελένη


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4)
Φάλκος Κωνσταντίνος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Μάντσιος Βασίλειος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Γκιώτης Νικόλαος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Πράτσας Ιωάννης


11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Κατσίκης Παναγιώτης


14) Πράτσας Άγγελος


15) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Στη συνεδρίαση προσήλθε η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα βρίσκεται εκτός
αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει
εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει μετά την
ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ.Πράτσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δέκατο όγδοο θέμα της ημερησίας
διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  237/2012


Θέμα: 19ο ημ. διατάξεως        


«Έξοδα κίνησης».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο
ένατο (19o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. τη μετακίνηση του Δημάρχου κ.
Τζίτζιου Ιωάννη στην Αθήνα, η οποία λόγω του κατεπείγοντος δεν είχε προηγούμενη
έγκριση του Δ.Σ.. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 6/06/2012 έως και 07/06/2012
στην Αθήνα.


Στη συνέχεια αφού έθεσε υπόψη
του Δημοτικού Συμβουλίου τα υπάρχοντα παραστατικά, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο
να εγκρίνει την ανωτέρω μετακίνηση αναλυτικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 308,64
€, διαμονή 52,82 €, Ημερησία αποζημίωση 39,13 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €,
σύνολο 425,59 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης – διανυκτέρευσης καθώς και
ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.


2) Μετακίνηση στις 12/06/2012
έως και 14/06/2012 στην Αθήνα. Αναλυτικά τα παραστατικά: α) Αεροπορικά
εισιτήρια: 308,64 €, διαμονή 105,64 €, Ημερησία αποζημίωση 68,48 € και αμοιβή
γραφείου 25,00 €, σύνολο 507,76 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης –
διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.


Συγκεκριμένα οι ανωτέρω μετακινήσεις
αφορούσαν : α) στο Υπουργείο Εσωτερικών, β) στην ΕΕΤΑΑΑ Α.Ε., γ) στο ΕΠΠΕΡΑΑ,
δ) στο ΥΠΕΚΑ.


3) Επίσης θέτει  υπόψη του Δ.Σ. τη μετακίνηση των κ.
Ρεσιτνικιώτη Αθανασίου και κ.Μυριανίδη Φωτίου στην Αθήνα, η οποία λόγω του
κατεπείγοντος δεν είχε προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.. Η μετακίνηση αυτή
πραγματοποιήθηκε στις 06/06/2012 έως και 07/06/2012 στην Αθήνα και συγκεκριμένα
στην ΕΕΤΑΑ. Αναλυτικά τα παραστατικά:
α) Αεροπορικά εισιτήρια: 180,00 €, αμοιβή γραφείου 25,00 €, διαμονή 60,00 €, σύνολο
265,64 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης – διανυκτέρευσης  έκαστος των μελετητών στην Αθήνα.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και τις διατάξεις
των άρθρων 140 του Ν. 3463/2006 καθώς και του Ν. 2685/99
,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Α) Εγκρίνει τις μετακινήσεις
του Δημάρχου κ. Τζίτζιου Ιωάννη, στην Αθήνα αεροπορικώς, που πραγματοποιήθηκαν
1) στις
06/06/2012 έως και 07/06/2012, 2) στις 12/06/2012 έως και 14/06/2012, για τους ανωτέρω λόγους που
προαναφέρθηκαν.


Ψηφίζει
συνολική πίστωση εκ 933,35 € που
είναι τα νόμιμα έξοδά του σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6123.0001 του πρ/σμού των εξόδων οικ. έτους
2012 για να διατεθεί για την πληρωμή των εξόδων του κ. Δημάρχου κατά τη
μετακίνηση του στην Αθήνα


 


Β) Εγκρίνει τη μετακίνηση των
μελετητών κ. Ρεσιτνικιώτη Αθανασίου και κ.Μυριανίδη Φωτίου στην Αθήνα, που
πραγματοποιήθηκε στις 06/06/2012 έως και 07/06/2012.


            Ψηφίζει
συνολική πίστωση 531,28 € που είναι τα νόμιμα έξοδά τους σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6123.0001 του
πρ/σμού των εξόδων οικ. έτους 2012 για να διατεθεί για την πληρωμή των εξόδων
των κ. Ρεσιτνικιώτη Αθανασίου και κ.Μυριανίδη Φωτίου κατά τη μετακίνηση του
στην Αθήνα


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 237/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 02/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ