Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 13/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις έντεκα  (11) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11927/06-07-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Αναγνωστάρας
Γεώργιος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4)
Γκιώτης Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Χαλκιά Άννα


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Κατσίκης Παναγιώτης


9) Μάντσιος Βασίλειος                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                             10)
Πετρίδης Νικόλαος


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Γκαλή Γιαννούλα


13) Πράτσας Άγγελος


14) Πράτσας Ιωάννης


15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Μάλαμα Κυριακή


17) Φάλκος Κωνσταντίνος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.
Κατσίκης Παναγιώτης και κα. Χαλκιά Άννα προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου
προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τέταρτου θέματος εκτός
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί από
τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας
διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Γκαλή Γιαννούλα, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ. Μάντσιος
Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,
ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά τηn «Επιχορήγηση της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης»
και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα
ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως
κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


           


Αριθμός Απόφασης:  238/2012


Θέμα: 1ο  εκτός ημ. διατάξεως           


«Επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Χριστοδούλου Νικόλαο, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Προτείνεται η
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση να επιχορηγηθεί με το ποσό των 30.000,00 €  από την τακτική επιχορήγηση βάσει του Διετούς
Προγράμματος Δράσης για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης, καθώς δεν έχει
λάβει χρήματα από τα επιδοτούμενα προγράμματα που συμμετέχει.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
κ. Χριστοδούλου,


 


Αποφασίζει
Κατά Πλειοψηφία


 


Επιχορηγεί τη
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σιθωνίας με το ποσό των 30.000,00 € για τον
ανωτέρω σκοπό.


Ψηφίζει
πίστωση 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6715.00147 με τίτλο  «Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης
Δήμου Σιθωνίας «ΣΙΘΩΝΙΑ» για την εκτέλεση του Διετούς Προγράμματος Δράσης»  του προϋπολογισμού 2012 του Δήμου Σιθωνίας.


Τo χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί  επ’
ονόματι της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΣΙΘΩΝΙΑ» του Δήμου Σιθωνίας.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης
Καλλικρατίδας, 2) Μάντσιος Βασίλειος, 3) Χριστοδούλου Νικόλαος, 4) Λαθούρη
Πάργα Μαρία, 5) Χαλκιά Άννα, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου, 8) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Ψηλογιάννης
Γεώργιος, 11) Κατσίκης Παναγιώτης, 12) Γκαλή Γιαννούλα, 13) Μάλαμα Κυριακή, 14)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 15) Φάλκος Κωνσταντίνος.


Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)
Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος διαφωνεί με την επιχορήγηση, διότι πρέπει να
περιοριστούν τα έξοδα, 2) Πράτσας Άγγελος, 3) Πράτσας Ιωάννης.


 


 


 


 


 


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 238/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 13/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ