Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 12/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαπέντε (15) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Λογοτριβή Ελένη


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4)
Φάλκος Κωνσταντίνος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Μάντσιος Βασίλειος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Γκιώτης Νικόλαος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Πράτσας Ιωάννης


11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Κατσίκης Παναγιώτης


14) Πράτσας Άγγελος


15) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Στη συνεδρίαση προσήλθε η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα βρίσκεται εκτός
αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει
εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει μετά την
ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα της ημερησίας
διατάξεως .


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  236/2012


Θέμα: 18ο ημ. διατάξεως        


«Αίτηση Σαμαρά Αθανασίου».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο
όγδοο (18o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη
του Δ.Σ. την με αρ. πρωτ.: 1509/08-02-2012 αίτηση του Σαμαρά Αθανασίου, σύμφωνα
με την οποία αιτείται οικονομική ενίσχυση έπειτα από εκτεταμένες καταστροφές οι
οποίες προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα στις 7-8 Φεβρουαρίου 2012 στο
ποιμνιοστάσιό του και στις σταβλικές εγκαταστάσεις του στην περιοχή «Κοσμά
πηγάδι» Δ.Κ. Νικήτης. Το εκτιμώμενο κόστος της καταστροφής ανέρχεται σε
6.000,00 € στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί.


Επίσης θέτει
την αρ. 45/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης που
ομόφωνα συμφωνεί με την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου, την ανωτέρω αίτηση και την απόφαση της Δ.Κ.Νικήτης.


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία


 


Ενισχύει
οικονομικά με το ποσό των 3.000,00 € τον Σαμαρά Αθανάσιο του Αποστόλου για τις
εκτεταμένες καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα στις
7-8 Φεβρουαρίου 2012 στο ποιμνιοστάσιό του και στις σταβλικές εγκαταστάσεις του
στην περιοχή «Κοσμά πηγάδι» Δ.Κ. Νικήτης.


Ψηφίζει
πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6733 του πρ/σμού έτους 2012, για τον
ανωτέρω σκοπό.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης , 2) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 3) Ψηλογιάννης
Γεώργιος, 4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 5) Χριστοδούλου Νικόλαος, 6) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 7) Σπανός Μιχαήλ.


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Χαλκιά Αννα, 4) Λογοτριβή
Ελένη, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Αρσένης Καλλικρατίδας.


Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα δηλώνει παρούσα.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 02/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ