Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                                               Νικήτη, 27/06/2023
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 18936
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
Φαξ.:23750-23244
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr ΠΡΟΣ: (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε έκτακτη-κατεπείγουσα δια ΖΏΣΗΣ συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07- 2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019,
2) της παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: 4ΑΘ0Ω1Φ-Σ),
3) την με αριθμό εγκύκλιο: 488 α.π.: 35496/25-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) με θέμα: «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων, άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 29/06/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:
1) Μείωση μισθώματος για το έτος 2023 ακινήτων-καταστημάτων στο κάμπινγκ Πλατανίτσι. (Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος). Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 18818/26.06.2023 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Σιθωνίας, στις 12.06.2023 εισήχθη το ανωτέρω θέμα σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά από διαλογική συζήτηση το θέμα αναβλήθηκε ώστε να συζητηθεί όταν θα λάβει το Κάμπινγκ Πλατανιτσίου άδεια λειτουργίας. Ακολούθως ο κ. Ο. Α. απέστειλε την από 14.06.2023 Εξώδικη δήλωση-Πρόσκληση-Όχληση προς το Δήμο Σιθωνίας. Επειδή στις 24.06.2023 το Κάμπινγκ Πλατανίτσι έλαβε την σχετική άδεια λειτουργίας και για την αποφυγή περαιτέρω ζημίας του Δήμου Σιθωνίας, κρίνεται ως αναγκαία για λόγους κατεπείγοντος η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση σχετικά με την από 29.05.2023 επιστολή αίτημα του κ. Ο.Α.

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη
4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου
13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου
15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου
16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου
18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου
21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου
22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Ζησόπουλος Κωνσταντίνος, Μεταγγιτσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
2) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
3) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ