Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Νικήτη
Ταχ. Κώδικας: 630 88 – Χαλκιδική
Τηλ: 23753 50111
Ηλ.Δ/νση: dimarxos@dimossithonias.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.06.2007 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/2010 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 τουν Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σιθωνίας δικαιούται σύμφωνα με τα πληθυσμιακά του δεδομένα και τον αριθμό Αντιδημάρχων, τέσσερις (4) ειδικούς ή επιστημονικούς Συνεργάτες και συμβούλους οι δε υπηρετούντες ειδικοί συνεργάτες σε αυτόν ανέρχονται σε τρεις (3).
5. Την ανάγκη πλήρωσης μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Σιθωνίας.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σιθωνίας ΦΕΚ4667/τ.Β΄/22.10.2020.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δημαρχείο Σιθωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης καλούνται όπως εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης – γνωστοποίησης της παρούσας στον τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα και στις ιστοσελίδες του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» να υποβάλλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Σιθωνίας στην Νικήτη Χαλκιδικής αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Για την πλήρωση της θέσης εκτός από τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1188/81 – ελληνική ιθαγένεια, ηλικία κ.λ.π. – απαιτούνται επιπλέον και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής ή παρεμφερούς αντικειμένου από Σχολή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας ή Ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
2. Σημαντική εμπειρία ετών, Οικονομικού, Διοικητικού ή Λογιστικού αντικειμένου.
3. Ειδίκευση και σημαντική εμπειρία σε οικονομικά θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4. Πιστοποιητικό Γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στις ενότητες Επεξεργασία, Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου, αναγνωρισμένου Φορέα.
5. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά  προσόντα διορισμού που απαιτούνται.
6. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Κάθε άλλο έγγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας τους.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΝΤΕΜΠΛΑΣ

Ψ3ΖΨΩ1Φ-ΤΥΟ