Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νικήτη, 13/7/2020

                                                                                                                Αρ. Πρωτ.:9094

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9094/09-07-2020 ΑΔΑΜ: 20PROC007017004
2020-07-13

 Ο Δήμαρχος 
Σιθωνίας  κ. Ντέμπλας
Κυπαρίσσης  

Έχοντας
υπόψη την 137/8098/29-03-2020 ΑΔΑ: Ψ57ΣΩ1Φ-6Υ1 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή
) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των «
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΤΟΣ 2020 -2021»
, εκτιμώμενης
αξίας σύμβασης
43.749,56€ Ευρώ με Φ.Π.Α. 24% .

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα
αρχή : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

·        
Ταχ. Δ/νση : 630 88 ΝΙΚΗΤΗ   Τηλ. : 23753 50 124 fax : 23750 23 244

·        
Email : dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελίδα : www.dimossithonias.gr.  

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://
www.dimossithonias.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2375
3 50124, 127, FAX 2375 0 23244
, (Τ.Κ. 630 88 Νικήτη Χαλκιδικής), αρμόδια
υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 64100000-7

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών
ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς δήμου Σιθωνιας έτος 2020 -2021,

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή
εναλλακτικών προσφορών.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά είτε για όλες είτε για μεμονωμένες ομάδες, αλλά σε κάθε περίπτωση για
το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας.

7. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες
ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού της μελέτης και πάντως όχι πέραν του
ενός έτους.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο
διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι
συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/07/2020
ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 και
ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10.30, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού
στο δημοτικό κατάστημα στην Νικήτη Χαλκιδικής.
Σε περίπτωση που
ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί
στις 27/07/2020 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο
χώρο.

Μετά
τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού

12. Εγγυήσεις: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών:  6  μηνών

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα
βαρύνει τους  Κ.Α.
00.6221, 00.6224.0001 & 25.7425.0001 του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2020 -2021

16. Ενστάσεις: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περίληψη της Διακήρυξης, αναρτάται
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην
ιστοσελίδα του (www.dimossithonias.gr) και δημοσιεύεται στην ημερήσια εφημερίδα του
Νομού Χαλκιδικής Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1._diakhryxh                                                                             ΝΤΕΜΠΛΑΣ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ