Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την επιχορήγηση των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο και την πλημμύρα της 10ης Ιουλίου 2019 που έπληξαν περιοχές της Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • Προσκόμιση δικαιολογητικών για την επιχορήγηση των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο και την πλημμύρα της 10ης Ιουλίου 2019 που έπληξαν περιοχές της Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ

ΣΧΕΤ: 1. Το υπ’ αριθμ. 3230/ ΤΒ ́/23.06.2022 ΦΕΚ καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων της θεο μηνίας του θέματος.
2. Το με Α.Π. 86414 ΕΞ 2022/21.06.2022 έγγραφο του Γ Τμήματος Ειδικών Χρηματοδοτήσεων Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικο νομικών (ΑΔΑ: 6Φ18H-777).
3. Η με Α.Π. 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (ΑΔΑ : 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) Απόφαση του Υπουργού Οικο νομικών.

4. Oι με Α.Π. 110065 ΕΞ 2021/10-09-2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧΟ) και 147036 ΕΞ 2021/22.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ9P2H-8ΨΙ) Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω 2 σχετική Απόφαση, παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο και την πλημμύρα της 10ης Ιουλίου 2019 που έπληξαν περιοχές της Π.Ε Χαλκιδικής ΠΚΜ, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9159/Α325/05.11.2019 (ΦΕΚ 4673/Β/19-12-2019) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών και την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13979/Α325/14.12.2021 συμπλήρωση της (ΦΕΚ 313/Β/31-01-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014.

Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατι κής Αρωγής της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδο ση της 2 σχετικής απόφασης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧΟ) (Β’4203) και 147036ΕΞ 2021/22-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ9P2H-8ΨΙ) (Β’5424) αποφάσεις του Υ πουργού Οικονομικών, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΗΤΟΙ :

1. Αίτηση (ή Υπεύθυνη δήλωση, μέσω του gov.gr) προς την Υπηρεσία μας, στην οποία να απα ριθμείται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά που προσκομίζεται, για την επιχορήγηση της επιχείρησης σας που επλήγη από την θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019.

2. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση.

3. Υπεύθυνη Δήλωση, που να αναφέρει ο δικαιούχος ότι «δεν αποζημιώνομαι από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 για τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019» με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Παρακαλούμε, η Υπεύθυνη Δήλωση να εκδοθεί μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr (ή διαφορετικά εκτυπωμένη με φυσικό τρόπο με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής).

4. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημί ωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος, ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου που να αναφέρει ότι «δεν υπάρχει ασφαλιστικό συμβόλαιο που να καλύπτει τις ζημιές που έχει υποστεί η επιχείρησή μου από τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019», με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Παρακαλούμε, η Υπεύθυνη Δήλωση να εκδοθεί μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr (ή διαφορετικά εκτυπωμένη με φυσικό τρόπο με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής).

ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΩΤΕΡΩ.

5. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (ΙΒΑΝ), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Τα Πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου και τα Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Ειδικά στις περιπτώσεις επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών των άρθρων 11 και 12 του ν. 4797/2021, αντίστοιχα, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Η αποστολή των ζητούμενων δικαιολογητικών να πραγματοποιηθεί:

α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (polpro@halkidiki.gov.gr), προς την Υπηρεσία μας (αν τα δικαιολογητικά φέρουν ψηφιακή υπογραφή) ή β) μέσω ταχυμεταφορικής εταιρίας ή ταχυδρομείο, είτε με φυσική παρουσία στην Υπηρεσία μας (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Διοικητήριο 1ος όροφος – 63100 Πολύγυρος, τηλ 23713 51401), για την περίπτωση ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ δικαιολογητικών βεβαιωμένου γνησίου της υπογρα φής (από υπηρεσία), ώστε η Υπηρεσία μας να τα προωθήσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ. ΠΟΙΟ,

Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Επίσης το πρακτικό εκτίμησης ζημιών βρίσκεται κατατεθειμένο στην Υπηρεσία μας.

Τέλος, επισυνάπτεται η αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης της Διεύθυνσης Αποκατάστα σης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ 147036ΕΞ 2021/22-11-2021 (Α ΔΑ:Ψ9P2H-8ΨΙ) (Β’5424) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από τη ΔΑΕΦΚ-ΒΕ, η οποία Βεβαίωση θα πρέπει να προσκομισθεί στην υπηρεσία μας μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης των δικαιούχων.