Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Σάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                Νικήτη, 7.07.2022
Αριθ. Πρωτ:11895

Ταχ. Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής
Ταχ . Κώδικας: 630 88
Πληροφορίες: Καραδήμου Δήμητρα
Τηλ.: 2375081325
Ε-mail: dimkaradimou@yahoo.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση έκτασης που θα χρησιμοποιηθεί ως
χώρος στάθμευσης κατά τους θερινούς μήνες στην κοινότητα της Σάρτης, όπου
υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα , εξαιτίας τις αύξησης των τουριστικών
καταλυμάτων και κατ’ επέκταση των επισκεπτών .

Το ακίνητο πρέπει :

1. Να είναι ένα ενιαίο ακίνητο ή έως και τρία ακίνητα

2. να βρίσκεται πλησίον ή και έντος του οικισμού της Τ.Κ. Σαρτης,

3. να εχει/έχουν έκταση συνολικά έως 7.500 τετραγωνικά μέτρα , και

4. να έχει εύκολη πρόσβαση ,μεγίστη απόσταση από τις δημοτικές οδούς ή το
επαρχιακό οδικό δίκτυο 300μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία,
στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην
αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα,
κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν
ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής
εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι
αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , ημέρες Δευτερα –Παρασκευή και ώρες : 9:00-14:00.
Διεύθυνση :Νικήτη 63088 ,Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας
Τηλέφωνο:.2375 081325.

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                     ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ