Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                         Νικήτη, 14/03/2022

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: -2984-

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία

Τηλ: 2375350123

Fax: 2375020214

 

                                                                      ΠΡΟΣ

                                                                             Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

                                                                        Δήμου Σιθωνίας

                                                                               1.Γιουβαρλάκη Αικατερίνη

                                                                   2.Ζήσιος Βασίλειος

                                                                           3.Μαλλίνης Αθανάσιος

                                                                    4.Φάλκος Αντώνιος

                                                                     5.Ληστής Θεόδωρος

                                                                       6.Ζέππος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 8Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1)  την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,

2) τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου

3)την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

 

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

  1. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση συμβάσεων, για την εκτέλεση εργασιών, Αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες 2022 στον Δήμο Σιθωνίας (Εισηγ: κα Καραδήμου Δήμητρα)
  2.  Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγ: κα Καραδήμου Δήμητρα)
  3. 1η  υποχρεωτική  αναμόρφωση  του προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Σιθωνίας και τροποποίηση του Ο.Π.Δ. (Εισηγ:κ. Μάντσιος Ιωάννης)
  4. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (ΚΤΕΟ) (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ντέμπλας Κυπαρίσσης