Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 7η (2022) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Νικήτη, 04/03/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                             Αριθμ.Πρωτ.: -2625-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
    1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3.  Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6.  Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 7Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2) τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
3) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

1. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση συμβάσεων, για την εκτέλεση εργασιών, Αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες 2022 στον Δήμο Σιθωνίας (Εισηγ: κα Καραδήμου Δήμητρα)
    2.  Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
    3. Ορισμός ή μη δικηγόρου για την υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκιδικής   (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
      4.  Έγκριση της υπ’αριθ. 8-2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)
    5. Έγκριση της υπ’αριθ. 9-2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)
    6. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
    7. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (Πολυγυρνός Καρράς Νικόλαος) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
             Ντέμπλας Κυπαρίσσης