Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 40Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                               Νικήτη 17/11/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                               Αριθμ.Πρωτ.:23636
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N.
4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙI  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΕΣΗΔΗΣ 30050.1 ΑΔΑΜ : 22PROC011128222 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ
2022-23» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

2. Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης προμήθειας δυο ( 2 ) υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων με εκτιμώμενη αξία σε Ευρώ 120.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

4. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ Ο.Τ. 21 ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

5. Έγκριση –παραλαβή της μελέτης « Υδραυλική μελέτη Διευθέτηση ρέματος Πόρτο Κουφό εκατέρωθεν της συμβολής του με την επαρχιακή οδό Νικήτης- Σάρτης» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

6. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1 ο Α.Π.Ε) του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας Δημοτικών οδών-Ασφαλτόστρωση Δήμου Σιθωνίας» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

7. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγασηυπηρεσιών του Δήμου (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

8. Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας – 3 ου τριμήνου 2022 (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

9. Έγκριση 7 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας έτους 2022 (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

10. Πρόσληψη εκτάκτου Προσωπικού Ορισμένου χρόνου με κατ’ επείγον χαρακτήρα. (Εισηγ. κ.
Δημαράς Δήμος )

11. Ορισμός δικηγόρου για μελέτη δικογραφίας (ΑΒΜ Γ22/75), επιμέλεια φακέλου και σύνταξη εξηγήσεων για Προϊστάμενο ΥΔΟΜ Δήμου Σιθωνίας Α.Π. στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του Πταισματοδίκη Πολυγύρου(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

12. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση ‘Αχλάδα’ κατά της εταιρίας «HAPPH HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

13. Αίτημα υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για παράταση του χρόνου απόδοσης λογαριασμού. (Εισηγ. κα Βαχτσεβάνου Δήμητρα)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ντέμπλας Κυπαρίσσης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Εισηγητές των θεμάτων
3. Γραφείο Αντιπολίτευσης