Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 39Η (2022) ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                    Νικήτη, 17/11/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -23503-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε έκτακτη συνεδρίαση, την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις
διατάξεις:

1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
77 του N. 4555/18,

2) Το υπ’αριθ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ

3)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

Το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης είναι το κάτωθι:
1. Κατάθεση Έκθεσης απόψεων επί του αιτήματος χορήγησης αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων που εμπεριέχεται στην με αρ. Γ.Α.Κ 1609/15- 11-2022 προδικαστική προσφυγή της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε

Η Συνεδρίαση κρίνεται  ως κατεπείγουσα, λόγω χρονικού περιορισμού προθεσμίας τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης Προέδρου 5 ου Κλιμακίου αριθ. 2253/2022, για την κατάθεση απόψεων από την αναθέτουσα αρχή, για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης προσωρινών μέτρων.

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Γραφείο Αντιπολίτευσης
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Ντέμπλας Κυπαρίσσης