Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 30Η (2022) ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                          Νικήτη, 30/08/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                           Αριθμ.Πρωτ.: -16038-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123

Fax: 2375020214                                                                                                                                                  ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 31/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. μέχρι 12:30 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο μέιλ: zavvou@dimossithonias.gr. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου και τοποθετήσεων θα γίνει με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ψηφοφορίας που σας αποστέλλεται και την προώθησή του στο ανωτέρω
μέιλ.

Το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης είναι το κάτωθι:

Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για τον 52ο Διεθνή κολυμβητικό Διάπλου του Τορωναίου κόλπου.

Η Συνεδρίαση κρίνεται  ως κατεπείγουσα λόγω του χρονικού περιορισμού για την διεξαγωγή της εκδήλωσης ( ημερομηνία 03-09-2022)

​​​​

​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​                               Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

       Ντέμπλας Κυπαρίσσης