Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 6Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                Νικήτη, 02/09/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                Αριθμ.Πρωτ.: -16280-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες: Μαρία Ζαββού
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, (δια περιφοράς) σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2)του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19,

Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 07/09/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 12:00 μεσημβρινή μέχρι 14:30 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο μέιλ: zavvou@dimossithonias.gr Ο τρόπος αποστολής της ψήφου και τοποθετήσεων θα γίνει με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ψηφοφορίας που σας αποστέλλεται και την προώθησή του στο ανωτέρω μέιλ.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

1. Αίτηση ιδιώτη για απαγόρευση στάθμευσης και τοποθέτηση πινακίδας (απόφαση 16/2022 Κοινότητας Νικήτης)
2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιία»κωδική ονομασία θέσης «1006462 ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» της εταιρίας με την επωνυμία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση «Πλησίον οικισμού Αρετές» Δ. Σιθωνίας, ΠΕ Χαλκιδικής»(Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΕΤ: 2207802527)
3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Μεταγγιτσίου ΤΚ Μεταγγιτσίου, Δήμου Σιθωνίας, ΠΕ Χαλκιδικής»(ΠΕΤ: 2109622221)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δαλδογιάννης Γεώργιος

 

Κοιν.: Δήμαρχο κο Ντέμπλα Κυπαρίσση