Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 37η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Νικήτη, 10/12/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                            Αριθμ.Πρωτ.: -19932-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 37Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 13:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 

Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι & ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ Αποσφράγισης προσφορών, Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής ,αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών  της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2022 – 2023»
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΙΣ ΔΕ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την εκτέλεση της Πράξης «Προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων υποδομών του Δήμου Σιθωνίας
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» μεταξύ Δήμου Σιθωνίας και  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.»  
Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της αρ. απόφασης ΔΔΠ1439/2021 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης -Γ’ Μονομελές Τμήμα επί της συζήτησης της με αριθμ. Καταθ. ΑΚ2802/2019 ανακοπής ΚΕΔΕ των Μ.Μ. και Ε.Κ. κατά του Δήμου Σιθωνίας 
Έγκριση της υπ’αριθ.65/2021 απόφασης του Δ.Σ.  του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»
Έγκριση της υπ’αριθ.66/2021 απόφασης του Δ.Σ.  του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2022»
Έγκριση της υπ’αριθ.67/2021 απόφασης του Δ.Σ.  του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»
Έγκριση της υπ’αριθ.68/2021 απόφασης του Δ.Σ.  του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022»
                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
             Ντέμπλας Κυπαρίσσης