Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                             Νικήτη,  09.12.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 19858
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας

                 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCovid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 5673) ΚΥΑ και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ. 22678/6-12- (ΑΔΑ: αψ2ψλ46μτλ6-λ27) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».
6) Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και την με αριθμό εγκύκλιο 426 αριθ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 με ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4, με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α.  
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 16/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
(Εισηγητής: Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού)
Συγκρότηση επιτροπών έτους 2022 Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικονομικών στοιχείων 3ου τριμήνου έτος 2021 του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Παράταση μίσθωσης ακινήτου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μαρμαρά.
      (Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)
 
Παράταση μίσθωσης ακινήτου στη θέση «Κεραμαριό» Νικήτης.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)
Κατανομή ποσού 45.430,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή ποσού  11.357,50 € θέρμανσης.
(Εισηγήτρια: κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη, Πρόεδρο Δ.Ε. Παιδείας)
Ενίσχυση στόλου απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε..
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 309/2021 απόφ. Ο.Ε.)». 
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 313/2021 απόφ. Ο.Ε.)». 
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 314/2021 απόφ. Ο.Ε.)». 
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Υποκατάσταση του Δήμου Σιθωνίας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας ως Φορέας Διαχείρισης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Πηγαδάκι Συκιάς.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου Σιθωνίας)
Παράσταση πολιτικής αγωγής υπέρ του Δήμου Σιθωνίας στην υπόθεση 18-634 του ΤΕΚ Θεσσαλονίκης.
(Εισηγητής: κ. Ληστής Θεόδωρος, δημοτικός σύμβουλος της Μείζονος αντιπολίτευση «Όραμα-Δημιουργία-Προοπτική»)
 
Αίτημα Λαϊκής Συσπείρωσης Σιθωνίας για συζήτηση του θέματος «Άσκηση ένδικου μέσου (αναίρεση) κατά της υπ’ αριθμ.: 195/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής).
(Εισηγητής: Παντελής Λάζαρος, αρχηγός ελάσσονος αντιπολίτευσης «Λαϊκή Συσπείρωση Σιθωνίας»)
    Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ