Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 2Η (2023) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                Νικήτη, 15/02/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                Αριθμ.Πρωτ.: -4058 –
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες: Μαρία Αλέγρα
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
ΜέληΕπιτροπήςΠοιότηταςΖωής
ΔήμουΣιθωνίας
1. ΧριστοδούλουΝικόλαος
2. ΓιουβαρλάκηΑικατερίνη
3. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος
4. Παραλίκας Θεοδόσιος
5. ΞανθόπουλοςΑθανάσιος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, (με τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1) του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2)του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid- 19,για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι το κάτωθι:

1. Επιχειρησιακό σχέδιο για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σιθωνίας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δαλδογιάννης Γεώργιος

 

Κοιν.: Δήμαρχο κο Ντέμπλα Κυπαρίσση